2 Matching Annotations
 1. Apr 2020
  1. Thesis (Ph.D.), Stanford University, 2011.
   1. Trước đó, thesis của Montemerlo được in thành sách về FastSLAM
   2. Luận văn TS của David Stavens cũng được trích dẫn nhiều, về Học máy cho xe tự hành.
   3. Sau, luận văn của David Held về Học sâu và mô hình xác suất cho nhận biết trong robot từ dữ liệu luồng (streaming)
 2. Jul 2016
  1. vẫn thấy trường mình là đại học tốt nhất cả nước về Khoa học Máy tính cần tận dụng triệt để môi trường mình đang có. Vẫn có người, thậm chí cùng phòng mình, đi được Mỹ.