3 Matching Annotations
 1. Jul 2016
  1. advanced cruise control

   thế cũng đủ cứu sống người khỏi tai nạn

  2. taking a nap

   chuyện thường ở huyện, lái xe ngủ gật

  3. do something to pass the time

   làm phân tích dữ liệu giao thông cũng là một cách để bảo đảm an toàn cái chính là cứu mạng người, chứ không phải chế tạo ra những sản phẩm 'hay ho' nhưng chả có ai cần, chả có tí ứng dụng gì