2 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. na empresa as condicións de traballo previstas no convenio colectivo aplicable, sea de este sector ou da empresa, que afectan as seguintes materias:A) Xornada de traballo.B) Horario e a distribución do tempo de traballo.C) Réximen de traballo a turnos.D) Sistema de remuneración e cuantía salarial.E) Sistema de traballo e rendemento.F) Funcións, cando excedan dos límites que para a movilidade funcional prevé o artigo 39 do ET.G) Melloras voluntarias de acción protectora da Seguridade Social.Entendese que concurren causas económicas, cando dos resultados da empresa desprendese unha situación económi-ca negativa, en casos tales como la existencia de perdidas actuales ou previstas, ou a disminución persistente do seu nivel de ingresos ou ventas. En todo caso, entenderase que a disminución é persistente do seu nivel de ingreses ou ventas. En todo caso, entenderase que a disminución e persistente si se producise durante dous trimestres consecutivos.Entendese que concurren causas técnicas cando se produzcan cambios, entre outros, no ámbito dos medios ou instru-mentos de producción: causas organizativas cando se produzan cambios, entre outros, no ámbito dos sistemas e métodos de traballo do personal ou na forma de organizar a producción e causas productivas cando se produzan cambios, entre outros, na demanda dos productos ou servicios que a empresa pretende colocar no mercado.
    2. Artigo 34.–Cláusula de descolgue.Os convenios colectivos regulados pola Lei do Estatuto dos Traballadores obligan a todos os empresarios e traballado-res incluídos dentro do seu ámbito de aplicación e durante todo o seu tempo de vixencia.Sen perxuício do anterior, cando concurran causas económicas, técnicas, organizativas ou de producción, por acuerdo entre a empresa e os representantes dos traballadores lexitimados para negociar un convenio colectivo conforme ó previsto no artigo 87.1 do ET, poderase proceder, previo desarrollo dun periodo de consultas nos térmos do artigo 41.4, a inaplicar