1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. En xornadas de traballo de 5 horas ou máis establécese un descanso de 15 minutos que non terá consideración de traballo efectivo.

      5h -> 15mins