3 Matching Annotations
  1. Oct 2022
    1. Gạch chịu lửa samot (sa mốt) còn được gọi là gạch samot, gạch chịu nhiệt xây lò là một khối gốm chứa hợp kim nhôm (Al2O3) có khả năng chịu nhiệt độ cao.