1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 11.–Horas extraordinarias.Cada hora de traballo que se realice sobre a duración máxima da semana ordinaria de traballo aboarase cun incremen-to que nunca será inferior ó 25% sobre o salario que corresponda a cada hora ordinaria, podendo compensarse en tempo de descanso, neste caso, cada hora de traballo equivalerá a unha hora E quince minutos de descanso, sendo a opción de cobrala ou descansala, decisión da empresa en función da carga de traballo e das previsións laborais da mesma. As horas extraordinarias realizadas e que se compensen por descanso, deberán ser compensadas dentro dos 4 meses seguintes a sua realización.A efectos do cómputo de horas extraordinarias, a xornada de cada traballador rexistrarase diariamente, e totalizarase no período fixado para o abono das retribucións, entregando copia do resumen ao traballador e o recibo correspondente.

      Incremento de 25% das horas extra, ben en tempo, ben en nómina