1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. As gratificacións extraordinarias serán tres:Nadal, xullo e setembro que se aboarán a razón de salario garantido, incrementado coa antigüidade consolidada, manutención e aloxamento no seu caso respectivo.O abono destas pagas realizarase antes do día 15 do mes correspondente a cada paga, aínda que poderán ser prorra-teadas nas doce mensualidades a elección da empresa.