1 Matching Annotations
  1. Jan 2021
    1. As humans we have the capacity to think about what we do and make conscious decisions—what may be termed ‘reflective motivation’. So, apart from wants and needs, there are thought processes that create and compare evaluations: beliefs about what is beneficial or harmful and right or wrong. These processes underlie our conscious decision-making, when we weigh up the costs and benefits of courses of action or work out solutions to problems. We also have the capacity to plan ahead, and these plans form much of the structure of our behaviour over the course of minutes, hours, days, weeks and years.

      İnsanlar olarak ne yaptığımız hakkında düşünme ve bilinçli kararlar verme kapasitesine sahibiz— buna 'yansıtıcı motivasyon' denebilir. Yani, istek ve ihtiyaçların dışında, değerlendirmeleri yaratan ve karşılaştıran düşünce süreçleri vardır: neyin faydalı, zararlı, neyin doğru ya da yanlış olduğuna dair inançlar. Bu süreçler, eylem kurslarının maliyetlerini ve faydalarını tartdığımız veya sorunlara çözüm çalıştığımızda bilinçli karar verme sürecimizin temelini oluşturur. Biz de önceden planlamak için kapasiteye sahip, ve bu planlar dakika, saat, gün, hafta ve yıl boyunca davranış yapısının çok oluşturur.