1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 14.–Xornada laboral.A duración máxima da xornada de traballo será de 1.792 horas anuais de traballo efectivo, distribuídas en 40 horas semanais de promedio

      Duración máxima da xornada laboral de 1792 horas anuais