2 Matching Annotations
  1. Aug 2022
    1. version被其他事务抢先更新

      version拿到最新的当前值

    2. 事务B是当前读,必须要读最新版本,而且必须加锁,因此就被锁住了,必须等到事务C’释放这个锁,才能继续它的当前读。