1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 8.–Antigüidade.A partir do 1 de xaneiro de 1999, este incluido, quedou abolido este concepto, sin que desde enton se houbesen reportado novos dereitos polo mesmo.Non obstante, os traballadores que tiveran xerado antes de dita data contías en concepto de antigüidade manterán a cantidade consolidada na devandita data. Dita contía reflictirase na nómina como complemento “ad personam” baixo o concepto de “antigüidade consolidada”, non sendo compensable ni absorbible.A cantidade consolidada de esa forma, sofrirá un incremento anual igual ao que experimente ó Indice de Prezos ó Consumo, durante a vixencia do presente convenio