1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 24.–Enfermidade.No caso de incapacidade temporal derivada de enfermidade común ou accidente non laboral, computada en periodos anuales, na primeira baixa percibirase o 100% do salario desde o primeiro día de baixa.Igualmente, se aboará o 100% do salario desde o primeiro día da baixa, cando esta sexa superior a 10 días.Estas prestacións manteranse por un período máximo de 12 meses.Na segunda e sucesivas baixas, caso de producirse e ser inferiores a 11 días, non serán aboados ós tres primeiros días da baixa. A partir do carto día se aboará o 100% do salario.No caso de accidente de traballo, a baixa aboarase co 100% do salario desde o primeiro día durante 12 meses.Asemade os períodos de enfermidade ou accidente de traballo non se terán en conta para deduci-lo período de vacacións