1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 16.–Día da patrona.Os días 29 e 30 de Xullo, consideraranse festivos, para os efectos laborais, con opción por parte da empresa, para poder sustituilo por pagamento metálico ou compensar con outra data, basándonos na carga de traballo, co fin de mantene-lo normal funcionamento da mesma; a sustitución en metálico será a que corresponda ó traballador polo seu salario garantido maila antigüidade dunha xornada normal