1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. A empresa establecerá un sistema de control e rexistro horario onde se establecerá a hora de entrada e saída diaria, que quedará a disposición e entrega do traballador e/ou a representación dos traballadores cando o soliciten.