1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Os traballadores que tivesen xa recoñecido o dereito da manutención e aloxamento, este dereito será, durante o ano 2016 a 53,15 e 15,05 € mensuais, respectivamente, os salarios garantidos que figuran nas taboas citadas, sempre e cando non fagan uso de tal dereito, aumentando estas cantidades durante os anos 2017 e 2018 nas mesmas contías cós salarios.A tódolos efectos entenderanse como salarios reais os garantidos establecidos nas táboas salariais anexas, incremen-tados co importe de aloxamento, manutención e antigüidade consolidada, en cada caso