1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. As horas traballadas durante o período comprendido entre as 10 da noite e as 12 da noite, terán unha retribución específica incrementada nun 1% sobre o salario base, asimismo as horas traballadas entre as 12 da noite e as 6 da mañan, terán unha retribución específica incrementada nun 25% sobre o salario base, salvo que o salario se establecese atendendo a que o traballo sexa nocturno pola súa natureza ou cando exista acordo entre a empresa e o traballador sobre este concepto, ou se acordase a compensación de este traballo por descansos. A xornada dos traballadores nocturnos non poderá exceder de 8 horas diarias de promedio nun período de 15 días. Os traballadores menores de idade non poderán traballar xornadas de máis de 8 horas de traballo efectivo e non poderán realizar traballo nocturno