1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 26.–Póliza de seguro de accidentes.As empresas contratarán, para todo persoal afectado por este convenio, un seguro de accidentes durante a prestación do traballo ou “in itinere”, de morte ou invalidez permanente dos graos de total, absoluta ou grande invalidez, pola cantida-de de 24.000 € para cada un dos casos mencionados anteriormente.Artigo 27.–Póliza colectiva de seguro de vida.As empresas afectadas por este convenio, virán obligadas a suscribir unha póliza colectiva de seguro de vida en favor dos seus traballadores, por valor de 12.000 €.Esta póliza cubrirá toda-las circunstancias do falecemento do traballador salvo a morte por suicidio.