1 Matching Annotations
  1. Aug 2017
    1. Definition of Partnership

      భారతదేశ భాగస్వామ్య సంస్థలు భారతీయ భాగస్వామ్య చట్టం, 1932 చేత నిర్వహించబడుతున్నాయి. భారత భాగస్వామ్య చట్టం యొక్క సెక్షన్ 4 ప్రకారం: "భాగస్వామ్యము అనేది వ్యాపారము యొక్క అన్ని లాభాలను పంచుకునే వ్యక్తుల మధ్య సంబంధాలు, అన్ని కోసం నటన "