4 Matching Annotations
 1. Dec 2021
 2. May 2019
  1. Słowa kluczowe: Bad Behaviour, kolektyw artystyczny, Nędza symboliczna, Świat Sztuki, Estetyka Behawioralna, Bernard Stiegler, Sztuka Behawioralna

   Keywords: Bad Behaviour Art Collective, Symbolic Misery, Art World, Behavioral Aesthetics, Bernard Stiegler, Behavior Art.

  2. B. F. Skinner postulował technologię zachowań w 1971 roku. Tematyka ludzkich zachowań jest analizowana w oparciu o koncepcję τέχνη(gr. Tekhnē -rdzeń zarówno dla sztuki, jak i techniki). Proponuję pytanie o sztukę zachowań. Ta nowa problematyzacja umożliwia filozoficzną konceptualizację zachowań człowieka zapośrednictwem jego technologii i artyzmu, a więc poprzez jego sztuczność i„nienaturalność". Prace artystów behawioralnych zestawiane są z innymi nawykami życia codziennego w ramach Organologii Ogólnej Bernarda Stieglera, która zapewnia możliwość badania zachowań poprzez ich fizjologiczne, sztuczne i organizacyjne funkcje oraz dysfunkcje (innymi słowy: poprzez analizę farmakologiczną Stieglera). Wszczególności, wybrani artyści z londyńskiego kolektywu artystycznego „Bad Behaviour" są prezentowani jako wyzwanie dla "dysfunkcyjnego" rynku sztuki.

   B. F. Skinner has called for a technology of behavior in 1971. The topic of human behavior is analyzed through the framework of τέχνη (gr. Tekhnē the root for both art and technics). Thus, the question of an art of behavior is proposed. This new problematization allows for the philosophical conceptualization of human behavior through its technology and artistry, so through its artificiality and “unnaturalness”. The works of behavioral artists are juxtaposed with other modes of everyday habit through the framework of Bernard Stiegler’s General Organology, which provides the task of studying behavior through its physiological, artificial, and organizational functions and dysfunctions (in other words through a Stieglerian pharmacological analysis). Specifically, select artists from the London based art collective “Bad Behaviour” are presented as a challenge to a “dysfunctional” art market.

  3. Złe zachowanie a płodność symboliczna. Technologiczne funkcje idysfunkcje estetyki

   Bad Behavior and Symbolic Fertility. The Technological Functions and Dysfunctions of Aesthetics.