1 Matching Annotations
  1. Sep 2017
    1. Đầu tiên mình nghĩ bạn cần nắm về machine learning và algorithm, bạn có thể bắt đầu bằng các khóa học trên mạng. Mình recommend khóa học Machine Learning của Andrew Ng, khóa học này được coi là kinh thánh cho data scientist. Sau đó bạn có thể bắt đầu với Python hoặc R và tham gia challenge trên Kaggle. Kaggle là một platform để Data Scientist tham gia, kiếm tiền thưởng và cạnh tranh thứ hạng với nhau. Nhiều người cũng nói với mình Kaggle là con đường tốt nhất và ngắn nhất để đến với Data Science.

      Học cơ bản