3 Matching Annotations
  1. Oct 2019
    1. An algorithm is a step by step list of instructions that if followed exactly will solve the problem under consideration

      Là 1 danh sách hướng dẫn chính xác từng bước được dùng để giải quyết vấn đề.