4 Matching Annotations
 1. Sep 2022
  1. Astfel, s-a reținut că instanța de judecată nu se poate substitui unei autorități administrative în analiza cererii făcute și nici să considere cererea ca îndeplinind condițiile prevăzute de lege doar prin raportare la avizul pozitiv ale unei comisii de specialitate, urmând ca autoritatea locală să nu mai poate refuza nemotivat aprobarea documentației PUD și să o analizeze pe fond, din prisma legalității acesteia.

   Instanța stabilește că doar CL poate aproba sau respinge un PUD

 2. Jul 2022
  1. Secţiunea a 7-a Planul urbanistic de detaliu  +  Articolul 19(1) Conform prevederilor art. 48 alin. (1) din Lege, Planul urbanistic de detaliu (P.U.D.) are exclusiv caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul de urbanism de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior, ci poate doar detalia modul specific de construire în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate.(2) Planul urbanistic de detaliu este instrumentul de proiectare urbană care, în limita indicatorilor urbanistici stabiliți de documentațiile de urbanism de rang superior, reglementează retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, procentul de ocupare a terenului, accese auto și pietonale, conformarea arhitectural-volumetrică în raport cu funcționarea zonei și cu identitatea arhitecturală a acesteia, în baza unui studiu de specialitate, modul de ocupare a terenului cu stabilirea zonei edificabile, conformarea spațiilor publice.(3) Planul urbanistic de detaliu trebuie să cuprindă reglementări urbanistice privind:a) asigurarea accesibilității pietonale și auto la noul obiectiv și racordarea la rețelele edilitare existente/propuse; ... b) permisivități și/sau constrângeri urbanistice (densități, distanțe, retrageri, aliniamente, alinierea construcțiilor, suprafețe maxim edificabile, regim de înălțime, volumetrie etc.) privind volumele construite și amenajările acestora; ... c) relațiile funcționale și estetice cu vecinătatea, respectiv înscrierea obiectivului și tratarea lui arhitecturală în raport cu cadrul construit și natural învecinat; ... d) designul spațiilor publice; ... e) compatibilitatea funcțiunilor și conformarea construcțiilor, amenajărilor și plantațiilor, prin continuitatea funcțiunilor sau înscrierea obiectivului într-o funcțiune compatibilă; ... f) regimul juridic al proprietăților și circulația terenurilor; ... g) ilustrarea urbanistică a soluției propuse. ... (4) Planul de urbanism de detaliu se elaborează în format analog și digital (piese scrise și desenate) pe suport topografic actualizat, realizat în sistem de proiecție stereografică 1970.

   Conținut PUD - accesibilitate auto și pietonală la noul obiectiv

  1. (1) Planul urbanistic de detaliu are caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relație cu parcelele învecinate. Planul urbanistic de detaliu nu poate modifica planurile de nivel superior.

   definirea PUD

  2. b) prin Planul urbanistic de detaliu se stabilesc reglementări cu privire la accesurile auto și pietonale, retragerile față de limitele laterale și posterioare ale parcelei, conformarea arhitectural-volumetrică, modul de ocupare a terenului, designul spațiilor publice, după caz, reglementări cuprinse în ilustrarea urbanistică, parte integrantă din documentația de urbanism.

   ce se face prin PUD