7 Matching Annotations
 1. Apr 2020
  1. Thesis (Ph.D.), Stanford University, 2011.
   1. Trước đó, thesis của Montemerlo được in thành sách về FastSLAM
   2. Luận văn TS của David Stavens cũng được trích dẫn nhiều, về Học máy cho xe tự hành.
   3. Sau, luận văn của David Held về Học sâu và mô hình xác suất cho nhận biết trong robot từ dữ liệu luồng (streaming)
 2. Jul 2016
  1. DỮ LIỆU

   học từ nó: science hay learning from data

  2. - TS. Phan Xuân Hiếu

   được thầy miễn học phí!