1 Matching Annotations
  1. Jul 2016
    1. vẫn thấy trường mình là đại học tốt nhất cả nước về Khoa học Máy tính cần tận dụng triệt để môi trường mình đang có. Vẫn có người, thậm chí cùng phòng mình, đi được Mỹ.