1 Matching Annotations
  1. Jun 2016
    1. Materialsammlung zum DFG-Projekt: Future Publications in den Humanities

      Begleitseite zum DFG-Projekt "Future Publications in den Humanities" - Laufzeit bis Mai 2016