1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. b) Contrato por esixencias circunstanciais do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos:Para este tipo de contrato acordase que terá unha duración máxima de 12 meses nun período de 18 meses