3 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 19.–Porcentaxe de fixos nas empresas.Establecese como obligatorio nas empresas a seguinte porcentaxe de traballadores que deberán estar contratados como fixos naquelas, sempre e cando na empresa na que os traballadores no que exercen habitualmente a sua actividade laboral esté aberto ao público un ano:* Empresas de 1 a 5 traballadores: un traballador fixo.
    2. b) Contrato por esixencias circunstanciais do mercado, acumulación de tarefas ou exceso de pedidos:Para este tipo de contrato acordase que terá unha duración máxima de 12 meses nun período de 18 meses
    3. a) Contrato de Formación:Incorpórase ó texto do convenio ó disposto nesta materia no Acordo Laboral Estatal da Hostalería (ALEH). En canto a su retribución acordase que durante tódala duración deste contrato, aboarase ó traballador contratado desta maneira o 85% do salario fixado no convenio para o posto de traballo obxeto da contratación

      Contrato de formación 85%