2 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 15.–Calendario laboral.As empresas e establecementos regulados polo presente convenio deberán contar cun calendario laboral no que figuren as quendas de traballo, descansos semanais, quendas de vacacións para cada traballador e festas anuais.Este calendario laboral será realizado pola representación da empresa e os representantes dos traballadores, tendo que quedar fixado antes do 31 de decembro do ano anterior ó que se trate das vacacións, salvo os traballadores que as disfruten nos meses de xaneiro e febreiro que se fixarán dous meses antes o seu disfrute. Mentras que os descansos semanais e demais serán realizados de forma mensual, sendo este calendario susceptible de cambios por necesidades imperiosas da empresa ou por cambios previamente consensuados entre os propios compañeiros de traballo. Permitiránse cambios de quenda previamente consensuados entre as persoas traballadoras que se comunicarán con 24 horas de antelación.Se establece un banco de horas trimestral dun máximo de 42 horas que se poderá distribuir de forma irregular ó longo deste periodo, debendo preavisar o empresario ao traballador con cinco días de antelación.Os empresarios deberán facer unha copia, asinada convenientemente polas representacións respectivas, expoñendoo nun lugar visible do centro de traballo, para coñecemento de tódolos traballadores, así como copia ós representantes.
    2. día e medio ininterrompido de descanso semanal, si a sua xornada e continuada. No caso dos traballadores que realicen a sua labor en xornada partida, o descanso será de dous días, sendo o seu disfrute en una xornada minima de 1 dia e medio ininterrumpido ou de dous días ininterrumpidos a conveniencia do traballador, sempre que as necesidades do servizo o permitan. No caso dos traballadores menores de idade o descanso será de dous días ininterrumpidos. Será xornada, continuada nos departamentos de recepción, conserxería, telé-fonos, pisos, lencería, administración e contabilidade, sempre en centros de traballo de máis de 50 traballadores

      descanso semanal, 1.5 para continua, 2 para partida (1.5 ininterrumpido)