1 Matching Annotations
  1. Sep 2017
    1. rna om ett fritt internet och säkerställa demokratins utveckling. Demokrati är ett ständigt pågående arb

      Värnandet om ett fritt internet", helt klart borde detta stå i centrum för allt vi gör inom digidel, MIK och utvecklingen av digitala tjänster. Dock är det svårt att vara en aktör för digital frihet när man själv inte är fri. Inlåsta kommunala IT-miljöer, hämmande upphandlingsregler, policyregler som motverkar digital integritet, monolitisk syn på hårdvara och mjukvara, allt detta skapar en ofri miljö där medarbetarnas möjligheter att utveckla digital kompetens motverkas. Biblioteken är arenor som talar om digital delaktighet för medborgarna utan att först ge medarbetarna själva att bli digitalt delaktiga. Kanske borde vi tala om digital egenmakt, inte bara delaktighet. Då blir det tydligare att vår uppgift är att facilitera digital frihet, inte bara introducera medborgarna i en IT-miljö som formas och definieras över deras huvuden. En levande digitaliserad demokrati förutsätter medborgare som kan bli autonoma medskapare på internet, inte enbart konsumenter av det redan etablerade.