2 Matching Annotations
 1. Jul 2016
  1. Roads That Work for Self-Driving Cars - WSJ

   V2V, lái xe tự động còn chưa xong, có nên chơi rộng, mạng trước giờ đâu phải thế mạnh của mình đến lắp mạng ở nhà còn ngại có thể để người khác giúp việc chính của mình vẫn là phần mềm hơn là phần cứng có thể làm chỉ với kiến thức cơ bản về nó

  Tags

  Annotators

  URL