1 Matching Annotations
  1. Jan 2021
    1. Certain barriers relating to socioeconomic characteristics, such as younger ages, low education and income, may not be modifiable, however interventions can differentially target these groups and the particular mechanisms that contribute to MNA.

      Genç yaşlar, düşük eğitim ve gelir gibi sosyoekonomik özelliklerle ilgili bazı engeller değiştirilebilir olmayabilir, ancak müdahaleler bu grupları ve MNA'ya katkıda bulunan belirli mekanizmaları farklı bir şekilde hedefleyebilir.