1 Matching Annotations
  1. Sep 2019
    1. It is also possible to use this annotator to annotate fields other than the NamedEntityTagAnnotation field by and providing the header

      Zrejme sa jedná o možnosť anotovať aj iné ako NER tagy, že to TokensRegex umožňuje. Nižšie mi chýba príklad presne na toto.