1 Matching Annotations
  1. May 2019
    1. Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma makt att forma samhället och sina egna liv.

      Vad är jämställdhet?