1 Matching Annotations
  1. Aug 2016
    1. GPU and CUDA

      Rất gần deep learning - học sâu từ dữ liệu lớn giống người học giỏi nhờ có nhiều sách, đi học thêm v.v.