5 Matching Annotations
 1. Apr 2020
  1. Thesis (Ph.D.), Stanford University, 2011.
   1. Trước đó, thesis của Montemerlo được in thành sách về FastSLAM
   2. Luận văn TS của David Stavens cũng được trích dẫn nhiều, về Học máy cho xe tự hành.
   3. Sau, luận văn của David Held về Học sâu và mô hình xác suất cho nhận biết trong robot từ dữ liệu luồng (streaming)
 2. Aug 2016
  1. GPU and CUDA

   Rất gần deep learning - học sâu từ dữ liệu lớn giống người học giỏi nhờ có nhiều sách, đi học thêm v.v.

 3. Jul 2016
  1. TS. Lê Hồng Phương
  2. PGS.TS. Nguyễn Lê Minh

   lẽ ra nên để thầy đồng hướng dẫn, ít ra đã tốt nghiệp dù là NLP chưa bao giờ nằm trong sự quan tâm, nhiều khi cần chịu đựng làm việc mình k thích lắm để được làm điều mình thích nhất sau này