4 Matching Annotations
 1. Aug 2016
  1. GPU and CUDA

   Rất gần deep learning - học sâu từ dữ liệu lớn giống người học giỏi nhờ có nhiều sách, đi học thêm v.v.

 2. Jul 2016
  1. TS. Lê Hồng Phương
  2. PGS.TS. Nguyễn Lê Minh

   lẽ ra nên để thầy đồng hướng dẫn, ít ra đã tốt nghiệp dù là NLP chưa bao giờ nằm trong sự quan tâm, nhiều khi cần chịu đựng làm việc mình k thích lắm để được làm điều mình thích nhất sau này