4 Matching Annotations
  1. Jul 2016
    1. Thesis (Ph.D.), Stanford University, 2011.

      Trước đó, thesis của Montemerlo được in thành sách về FastSLAM Luận văn TS của David Stavens cũng được trích dẫn nhiều, về Học máy cho xe tự hành. Sau, luận văn của David Held về Học sâu và mô hình xác suất cho nhận biết trong robot từ dữ liệu luồng (streaming)

    1. Sẽ làm cộng tác viên/ cuối tuần về VR. Để kiếm sống, làm tiếp lái xe tự động/ hệ trợ lái