4 Matching Annotations
  1. Apr 2019
    1. Visual Effects (VFX)

      Samaj Infotech is an award-winning VFX Company in India, USA provides Visual Effects Services like Rotoscoping, Matchmove & Tracking, 2D/3D Compositing and more.

  2. Jul 2016
    1. Sẽ làm cộng tác viên/ cuối tuần về VR. Để kiếm sống, làm tiếp lái xe tự động/ hệ trợ lái