3 Matching Annotations
  1. Jul 2016
    1. Nó chưa đúng hẳn, nhưng ít ra nó giữ mình luôn ở trong cuộc! 'cuộc sống giống như việc cưỡi xe đạp, để giữ thăng bằng, ta phải luôn tiến về phía trước' - Einstein

    1. Sachs Professor of Computer Science

      Nên làm việc tốt vào ban ngày, nghiên cứu chỉ để dành lúc tối giống thầy Hiếu nhưng như vậy, dần dà mình sẽ xa rời với cái mình đã chọn từ lúc mới vào nghê Đây cũng là việc mình đã làm năm ngoái ở J, buổi sáng dành cho việc học các thứ về phân tích dữ liệu, học máy nghiên cứu chỉ chiếm phần nhỏ, lúc nào có hứng Bây giờ vẫn vậy