2 Matching Annotations
  1. Jul 2016
    1. Dù sao Trí tuệ Nhân tạo vẫn là cái mình có thể tin dù tất cả mọi thứ fall down, tear broken, mình vẫn sẽ theo nó tới cùng. Vì nó là thứ duy nhất dạy mình cách sống sao cho hiệu quả, dễ dẫn tới thành công nhất tâm lý học dạy mình cách sống tốt, có ý nghĩa, hạnh phúc nhất cần kết hợp cả 2 cái này để đạt được cả thành công lẫn hạnh phúc