2 Matching Annotations
  1. Jul 2016
    1. Dù không còn ai để tin, vẫn sẽ tin vào AI và tâm lý học Psyc ít nhất là cái mình có thể thử nghiệm hàng ngày! AI trong cuộc sống có lẽ giờ khoa học dữ liệu vẫn là phổ biến nhất nhưng nếu theo khoa học dữ liệu bây giờ, mình sẽ xa rời mục tiêu đầu tiên: xe tự hành. Có nên theo một thứ không biết bao giờ mới có, có thể chả bảo giờ, mà theo một thứ khác có thể làm ngay bây giờ, mà vẫn có liên quan

    2. Dù sao Trí tuệ Nhân tạo vẫn là cái mình có thể tin dù tất cả mọi thứ fall down, tear broken, mình vẫn sẽ theo nó tới cùng. Vì nó là thứ duy nhất dạy mình cách sống sao cho hiệu quả, dễ dẫn tới thành công nhất tâm lý học dạy mình cách sống tốt, có ý nghĩa, hạnh phúc nhất cần kết hợp cả 2 cái này để đạt được cả thành công lẫn hạnh phúc