7 Matching Annotations
 1. Jul 2016
  1. Thesis (Ph.D.), Stanford University, 2011.

   Trước đó, thesis của Montemerlo được in thành sách về FastSLAM Luận văn TS của David Stavens cũng được trích dẫn nhiều, về Học máy cho xe tự hành. Sau, luận văn của David Held về Học sâu và mô hình xác suất cho nhận biết trong robot từ dữ liệu luồng (streaming)

  1. ...one of the most highly regarded and expertly designed C++ library projects in the world.

   code lại C++ cho hệ nhúng, OpenCV

  1. VLFeat: Mature and well-documented vision library, includes MATLAB bindings.

   không chỉ Matlab,

  2. OpenCV Android Application Programming with OpenCV Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects Practical OpenCV Learning OpenCV

   sách hay vọc OpenCV trên C++ và Java (Nhúng và di động)

  3. Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects

   quyển có ứng dụng đọc biển số xe ngoài ra còn có nhiều dự án khác, như facial tracking dùng AMM (hay AAM j đó) dùng C++