6 Matching Annotations
 1. Apr 2021
  1. Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects

   quyển có ứng dụng đọc biển số xe, ngoài ra còn có nhiều dự án khác, như facial tracking dùng AAM (Active Appearance Models) dùng C++

  2. OpenCV Android Application Programming with OpenCV Mastering OpenCV with Practical Computer Vision Projects Practical OpenCV Learning OpenCV

   sách hay vọc OpenCV trên C++ và Java (Nhúng và di động)

 2. Jul 2016
  1. ...one of the most highly regarded and expertly designed C++ library projects in the world.

   code lại C++ cho hệ nhúng, OpenCV