1 Matching Annotations
  1. Feb 2019
    1. Artigo 4.–Vixencia, duración e prórroga. Ultraactividade.O presente convenio entrará en vigor o día 1 de Xaneiro do 2016, independentemente da súa publicación no Boletín Oficial da Provincia. Terá unha duración de tres anos, ata o día 31 de decembro do ano 2018. En calquera caso o Convenio manterá a súa vixencia 24 meses máis do que estableza a normativa legal vixente de aplicación.