59 Matching Annotations
 1. Apr 2015
  1. Sthenelus

   sthenelus-bio-1

  2. Astymedusa

   astymedusa-bio-1

  3. Thebes
  4. locaste

   iocaste-bio-1

  5. Eurycleia

   eurycleia-bio-1

  6. Iocaste

   iocaste-bio-1

  7. Laonytus

   laonytus-bio-1

  8. Phrastor

   phrastor-bio-1

  9. Euryganeia

   euryganeia-bio-1

  10. Eteocles

   eteocles-bio-1

  11. Thebes
  12. Polybus

   polybus-bio-1

  13. Attica
  14. Thebes
  15. Creon

   creon-bio-1

  16. Antigone

   antigone-bio-1

  17. Thebes
  18. Thebes
  19. Thebes
  20. Thebes
  21. Thebes
  22. Thebes
  23. Laius

   laius-bio-1

  24. Creon

   creon-bio-1

  25. Laius

   laius-bio-1

  26. Laius

   laius-bio-1

  27. Laius

   laius-bio-1

  28. Laius

   laius-bio-1

  29. Corinth
  30. Polvbus

   polybus-bio-1

  31. Periboea

   periboea-bio-6

  32. Iocaste

   iocaste-bio-1

  33. Laius

   laius-bio-1

  34. Creon

   creon-bio-1

  35. Iocaste

   iocaste-bio-1

  36. Laius

   laius-bio-1

  37. Iocaste

   iocaste-bio-1

  38. Athens
  39. Plataeae
  40. Attica
  41. Mount Cithaeron
  42. Thebes
  43. Sicyon
  44. Corinth
  45. Delphi
  46. Daulis
 2. Feb 2015
  1. Oe'dipus
  2. Oe'dipus
  3. Lains

   laius-bio-1

  4. Ismene

   ismene-bio-1

  5. Antigone

   antigone-bio-1

  6. Merope

   merope-bio-1

  7. Polyneices

   polyneices-bio-1

  8. king Polybus

   polybus-bio-1

  9. Creon

   creon-bio-1

  10. Menoeceus

   menoeceus-bio-1

  11. Labdacus

   labdacus-bio-1

  12. Oe'dipus
  13. Oe'dipus