8 Matching Annotations
 1. Jul 2020
 2. Oct 2019
  1. Try to avoid mucking with native prototypes, including Array.prototype, if you don't know who will be consuming your code (3rd parties, coworkers, yourself at a later date, etc.). There are ways to safely extend prototypes (but not in all browsers) and there are ways to safely consume objects created from extended prototypes, but a better rule of thumb is to follow the Principle of Least Surprise and avoid these practices altogether.
  2. He's not messing with them he's extending them for Arrays.
 3. Aug 2019
  1. F = ma qüvvənin obyektə necə təsir etdiyini izah edir, bu təsirin baş vermə səbəblərini yox. Təkamül nəzəriyyəsi (orijinal adı ilə desək, təbii seçmə nəzəriyyəsi) isə təbiətdə müşahidə olunan fenomenlərin səbəb mexanizmlərini açıqlayır.

   Bu paraqrafı bir az genişlətmək lazımdır. Bir düsturun təsvir etmə funksiyası ilə səbəb-nəticə əlaqəsini açıqlaması arasında nə fərq var tam olaraq? Nəticədə təbii seçmənin də riyazi modelləri var, onu da riyazi şəkildə formallaşdırmaq mümkündür (F=ma-dan daha qəlizdir, amma fərqli riyazi modellər hazırlayırlar adamlar. Burdan baxa bilərsən çox dərinə getmədən: https://www.quantamagazine.org/mathematics-shows-how-to-ensure-evolution-20180626/).

  2. Çağdaş təkamül nəzəriyyəsi Darvininkindən xeyli fərqlənir. 20-ci əsrin əvvəllərində Mendel genetikası və Darvinizmin birləşməsi ilə “modern sintez” ortaya çıxdı. Bu nailiyyətin arxasında Dobrjanski, Fisher, Huxley kimi elm adamları dururdu, Darvin yox.

   Çağdaş təkamül nəzəriyyəsi Darwininkindən necə fərqlənir? Sadaladığın adamların əsas töhfələri nə olub məsələyə? Modern sintez tam olaraq nədir? Bütün bunları açmaq lazımdır ictimaiyyət üçün yazılmış məqalədə, çünki bu şəkildə ancaq naməlum elmi səslənən şeylər və adam adları kimi gəlir adi oxucuya.

  3. 19-cu əsrə qədər təkamül Dekart, Leybniz, Herber və hətta Darvinin babası Erasmus kimi bir çox intellektual tərəfindən müxtəlif formalarda müzakirə edilmişdi.

   Bu özü-özlüyündə çox maraqlı bir-iki paraqrafın mövzusudur. Əgər vaxtın varsa adlarını çəkdiyin adamların işlərində təkamül söhbəti necə keçib (yaxşı olardı ki, birbaşa sitat gətirərdin hansısa əsərlərindən) onu araşdırıb bunu bir paraqrafa çevirərdin. Çox maraqlı tarixi yazı olardı bu detalları genişləndirsən.

  4. Söhbət dünyanın yaranması ilə bağlı miflərdən getmir (bunların tarixi daha qədimə dayansa da mövzumuzla bir o qədər də əlaqəli deyil). Təkamül fikrinin elmi müstəvidə ilk təhlili Empedokla aid edilir. O, ibtidai formada da olsa, insanlar da daxil olmaqla bütün canlıların mənşəyini izah etməyə çalışır.

   Bunu bir az araşdırıb inkişaf etdirsən çox yaxşı olar. Məsələn, Empedokl özü nə yazıb, onun yazdıqları haqda hardan/kimdən öyrənirik, və s.