4 Matching Annotations
  1. Nov 2021
  2. Feb 2019
    1. Artigo 12.–Servicios extraordinarios.O persoal alleo á empresa que realice servicios extraordinarios percibirá as seguintes retribucións durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.Persoal de cociña: * Xefe de Cociña: 100,60 euros por servicio. * Cociñeiro: 77,98.Persoal de comedor: * Xefe de comedor: 98,74 euros por servicio. * Camareiro: 77,98. * Axudante: 77,98.Cando o persoal extra realice a faena de montaxe, percibirá por iso a cantidade de 6,04 euros durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.O servicio corrente de restaurante ou limoada será retribuído con 2,44 euros de soldo inicial e tanto por cento corres-pondente garantido de 53,38 euros diarios durante o ano 2018 PENDENTE DE REVISIÓN CO IPC DE 2018.Os servicios de esta índole fóra da localidade producirán un aumento do 15% correspondente, e sendo a cargo da empresa os portes de desplazamento, manutención e aloxamento a que houbere lugar
  3. Jan 2019