111 Matching Annotations
 1. Mar 2023
  1. Another great feature of ARC Browser is the option to split windows.

   This sounds little bit like Vivaldi :).

  2. You can also create notes in the browser with basic formatting options, such as headings, bold, italic, underline, strikethrough, links, and images. However, if you use advanced note-taking apps like Notion or Obsidian, ARC Browser may not replace them. It is still a useful feature for basic note taking and can be a great way to keep track of your ideas.

   It would be interesting, if there was a possibility to annotate specific pages.

  3. What I found difficult to use are the extensions, which are hidden behind three vertical dots on the right side of the browser.

   Are they the same as for Chrome?

  4. One of the most interesting features of ARC Browser is the "boosts", which are little snippets of code to overwrite website functions or design if you know a little CSS and JavaScript.

   How is this different from Greasemonkey or Stylus extension?

 2. Aug 2022
  1. 2) zabudujte do ní i cestu, neboli vyprávění; můžete například přidat uzel "ZAČNĚTE ZDE" a pak například očíslujte koncové větve jednu po druhé v pořadí (např. ve stylu tzv. „zpravodajské pyramidy”), c

   Zajímavý problém hlavně u OrgPadu.

  2. Appka s neomezeným digitálním plátnem je proto podle mne nenahraditelným nástrojem – a teprve při jejím použití může i myšlenková mapa v rámci možností zazářit.

   Na jednu stranu souhlasím, ale zároveň příliš velké digitální plátno vede k nepřehlednosti :).

  3. Namátkou: fulltextově postavený outliner či grafová aplikace, moodboard, serendipity generátor, kanban, spaced repetition, zettelkasten, různé mentální modely...

   Kam se řadí koncepční mapy (concept maps)?

  4. Odpovím za vás: ne, ale pamatujete si, že se na ni hezky dívalo.

   Ještě mnohem horší je toto v případě různých vizualizací grafů.

  5. Fyzická hranice papíru vytváří skutečné i nevědomě pociťované omezení, které jde přímo proti této výhodě.

   Je-li však mapa příliš velká, ztrácí zároveň na přehlednosti. V tom může jisté omezení velikosti pomoci.

  6. Myšlenková mapa pracuje primárně se stromovou strukturou. To zpočátku pomáhá rychle rozebrat problém a najít nové asociace, ale rychle pak vede k jejich fixaci této struktury, což stojí v cestě volné představivosti. Prostě najednou vidíte strom, přes který už nikdy neuvidíte celý les. Tvoření nečekaných asociací končí tam, kde jsou větvičky uspokojivě zaškatulkovány do podkategorií.

   Něco jako myšlenkové mapy najdeme už ve středověku, často v nich však nejde jenom o větvení informací, ale i o jejich další spojování.

  7. myšlenkové mapy

   Přijde mi zajímavé, že etymologicky by myšlenkové mapy měly mapovat mysl - mapy však přece nejsou zcela hierarchické a a ni naše mysl taková není.

  8. z toho neuděláme hned myšlení, natož pak kreativitu.

   Avšak může to přispět naší schopnosti zapamatovat si myšlenkovou mapu.

 3. Jul 2022
  1. div is the fundamental section unit of an edition.

   How to divide into chapters and books?

  2. head

   What about rubrics?

  3. subtitle

   Why not title?

  4. <variantEncoding method="parallel-segmentation" location="internal"/>

   Are there other possible values?

  5. @n SHOULD correspond to the short id for the manuscript or codex in the SCTA

   If somebody uses this schema for their own project, what should be used?

  6. availability SHOULD contain @status.

   What about adding some possible values for @status attribute?

  7. editionStmt

   Edition statement as for the original edition or as for the digital edition?

 4. Jul 2021
 5. May 2021
  1. The technique of fragmentation is often complemented by the technique of virtual joins. Virtual joins may be used to combine objects in the text to a new hierarchy. Here is Scorn not the sonnet again; this time the relationship between the parts of the fragmented sentences is indicated explicitly using the next and prev attributes described in 16.7 Aggregation

   Using @next and @prev attributes.

 6. Dec 2020
  1. $model is an XQuery map with application data.

   What does this mean?

 7. Nov 2020
 8. Oct 2020
  1. The curly constructor behaves slightly different: it takes a sequence of items and creates an array member from each of them:

   Where are the curly brackets here?

 9. Jun 2020
  1. <div type=”content”/>: Inhaltsverzeichnis

   What Inhaltsverzeichnis?

 10. May 2020
  1. <div class="templates:surround?with=templates/page.html&amp;at=content"> <h1>Table of Contents</h1> <div data-template="app:toc"/> </div>

   This seems to combine two different ways of HTML templating:

   • class
   • data-tag

   Should it be done in this way?

  2. abouta

   recte: about

  1. Collections tile which will open the Collection Browser. Navigate to the application root directory /db/apps/thun-demo, click on the New Collection icon, enter pages as name and click ok.

   This seems to be outdated. AFAIK, the way now is to use DB Manager in eXide.

  1. Toolbox

   Experiment 2

  2. Annotate an image: lets you easily trace zones on an image to prepare a documentary edition

   Test - Annotation of images.

  3. The Toolbox lets you

   Test - What is the toolbox useful for.

  1. Regular Expression Functions There are three regular-expression functions that operate on strings: matches() tests if a regular expression matches a string. replace() uses regular expressions to replace portions of a string. tokenize() returns a sequence of strings formed by breaking a supplied input string at any separator that matches a given regular expression. Example:   

   Test question: how many are there regular-expression functions in XSLT?

  2. <body> <h1>Introduction</h1> <p>XSLT is used to write stylesheets.</p> <p>XQuery is used to query XML databases.</p> <h1>What is a stylesheet?</h1> <p>A stylesheet is an XML document used to define a transformation.</p> <p>Stylesheets may be written in XSLT.</p> <p>XSLT 2.0 introduces new grouping constructs.</p> </body>

   Grouping by starting value - very important for TEI XML.

  3. position()

   The position function returns a number equal to the context position from the expression evaluation context.

  4. What’s the difference between xsl:value-of, xsl:copy-of, and xsl:sequence? xsl:value-of always creates a text node. xsl:copy-of always creates a copy. xsl:sequence returns the nodes selected, subject possibly to atomization. Sequences can be extended with xsl:sequence.

   What’s the difference between xsl:value-of, xsl:copy-of, and xsl:sequence?

  5. <xsl:variable name="date" select="xs:date('2003-11-20')"/>

   How to declare the date in the variable in XSLT 2?

  6. Types XSLT 2.0 allows you to declare: The type of variables. The return type of templates. The type of sequences (constructed with xsl:sequence) The return type of (user-declared) functions. Both the type and required type of parameters.

   What are the types that one can declare in XSLT 2?

  1. There’s no need for nasty repetition in ES6!… // ES6 code const a = 1, b = 2, c = 3; obj = { a b c }; // obj.a = 1, obj.b = 2, obj.c = 3

   ES6 way of creating an object from variables .

  2. // ES5-compatible code var myObject = { prop1: 'hello', prop2: 'world', output: function() { console.log(this.prop1 + ' ' + this.prop2); } }; myObject.output(); // hello world

   Creating an object.

  1.  <xsl:sequence select="1 to 16"/>

   How to create a sequence with range.

  2. <xsl:for-each select="1 to 32">  <!-- Do something useful here --></xsl:for-each>

   How to create a loop in XSLT?

  3. The new as attribute defines the data type of the variable, and the asterisk (xs:integer*) means that the sequence contains zero or more integers

   How is the @as attribute? Which values can it have?

  4. One of the major new concepts in XPath 2.0 and XSLT 2.0 is that everything is a sequence.

   What is one of the major concepts in XPath 2.0 and XSLT 2.0?

  5. When you work with an XML document in XPath 2.0 and XSLT 2.0, you use the sequence in the same way as the tree structure in XPath 1.0 and XSLT 1.0.

   Sequence works as the tree structure.

 11. Apr 2020
  1. A settings page gives users a way to see and change settings (sometimes also called "preferences" or "options") for the extension.

   Topic: How to save settings in firefox extension.

  1. Badges can be set using JavaScript in the background script (make sure to mention the background script in the extension manifest). There are two functions you need to be aware of:

   Important! They are in the background script.

  1. What is a Function Expression?A JavaScript function can also be defined using an expression.A function expression can be stored in a variable:var x = function (a, b) {return a * b};After a function expression has been stored in a variable, the variable can be used as a function. Functions stored in variables do not need function names. They are always invoked (called) using the variable name.

   Test question: What is function expression?

  1. Writing an async function is quite simple. You just need to add the async keyword prior to function:

   Test question: What is the syntax of async function?

  1. Using objects as keys is one of most notable and important Map features.

   Test question: What is one of the most notable and important Map features?

  2. Map is a collection of keyed data items, just like an Object. But the main difference is that Map allows keys of any type.

   Test question: What is the difference between Map and Object in JavaScript?

 12. javascript.info javascript.info
  1. he basic syntax is: let promise = fetch(url, [options])

   Test question: What s the basic syntax of fetch(); ?

  1. Webpack is a most have to compile a complete JavaScript project.

   Test question: how do you pack the web extension?

  2. linter

   Test question: What is a linter?

   Answer (Wikipedia): lint, or a linter, is a tool that analyzes source code to flag programming errors, bugs, stylistic errors, and suspicious constructs.[1] The term originates from a Unix utility that examined C language source code.[2]

  3. This tool accepts both a configuration file and line parameters.

   Test question: How can you configure web-ext?

  1. Most pages aren’t very dynamic, and therefore won’t have any orphans. In these cases, the orphans tab will not appear.

   Question: What about to use archive.org when the page is dramatically changed?

  2. Hypothesis already deals with minor changes to a document thanks to our fuzzy anchoring algorithm, which can cleverly locate the original annotated selection even if it or its surrounding context has changed slightly or been moved around.

   Summary: Small changes in the document should be okay.

  1. you create an HTML file and point to it using a specific property in manifest.json. The HTML file can include CSS and JavaScript files, just like a normal web page.

   Test question: How do you link in manifest.json sidebar, popup and options page?

  2. you can specify a background page which has the added advantage of supporting ES6 modules:

   Instead of background script.

  1. insertBeast(message.beastURL);

   calling a function

  2. ===

   ==== equal value and equal type

   == equal

  3. * Listen for messages from the background script. * Call "beastify()" or "reset()".

   Listening for messages.

  4. document.body.appendChild(beastImage);

   appendChild directly to the body

  5. click

   In javascript used instead of onclick in html.

  6. `body > :not(.beastify-image) { display: none; }`;

   CSS, hides all siblings of <body> with the exception of .beastify-image.

  7. .hidden { display: none; }

   Hiding the error message.

  8. width: 100px;

   Size of the popup.

  9. <div id="popup-content">

   Name of the main div.

  10. It should be 48x48 pixels.

   Test question: What is the recommendes size of the icon for the firefox extension?

  11. "48": "icons/beasts-48.png"

   Test quesiton: Why is there no "," at the end of the line?

  12. [

   Square brackets are used for arrays.

  13. ,

   Not to forget the "," at the end of { } block in json.

  14. The popup

   Question: How to create popup and what do I need for creating this? Answer: 3 files: html, css, js

  1. document.addEventListener("click", myFunction);function myFunction() {  document.getElementById("demo").innerHTML = "Hello World"; }

   document.addEventListener() - Reference to the external function.

  2. document.addEventListener(event, function, useCapture)

   Test question: What is the syntax of element.addEventListener() ?

  1. Square brackets hold arrays and values are separated by ,(comma).

   Test question: What are square brackets used for?

  2. JSON syntax is basically considered as a subset of JavaScript syntax;

   Test question: What is JSON syntax part of?

  3. name/value pairs.

   Test question: How is the data in json represented?

  1. Extensions for Firefox are built using the WebExtensions APIs, a cross-browser system for developing extensions.

   Testing question: How compatible are extensions among Web Browsers?

  2. It’s created using familiar web-based technologies—HTML, CSS, and JavaScript.

   Used technologies for Firefox extensions.

  1. The most interesting key here is content_scripts, which tells Firefox to load a script into

   Testing question: What part of "manifest.json" tells firefox where is the script to load?

  2. description is optional, but recommended: it's displayed in the Add-ons Manager. icons is optional, but recommended: it allows you to specify an icon for the extension, that will be shown in the Add-ons Manager.

   Testing question: What are the optional parts of manifest.json?

  3. The first three keys: manifest_version, name, and version, are mandatory and contain basic metadata for the extension.

   Question: What are the mandatory part of manifest.json?

 13. developer.mozilla.org developer.mozilla.org
  1. Never use eval()! eval() is a dangerous function, which executes the code it's passed with the privileges of the caller.

   Testing question: Should you ever use eval()?

 14. developer.mozilla.org developer.mozilla.org
  1. The popup is specified as an HTML file, which can include CSS and JavaScript files, as a normal web page does.

   Testing question: Of which files the popup consists of?

  2. Popups resize automatically to fit their content.

   Testing question: How is the popup resized?

  3. "default_popup": "popup/choose_beast.html"

   Note: Place for the .html file of the popup.

  1. There are two ways to specify a browser action: with or without a popup

   Question: What are the ways in which the browser action can work?

  2. The only mandatory key is default_icon

   Question: What is the only mandatory key in the firefox "browser action" in the manifest.json file?

  3. Specifying the browser action

   Question: Where do you define the browser action? Answer: In the manifest.json.

  4. ommonly referred to as a browser action, this user interface option is a button added to the browser toolbar. Users click the button to interact with your extension.

   Question: What is a "browser action"?

  1. An extension is a simple collection of files that modify the browser’s appearance and behavior.

   Question: What is an extension?