8 Matching Annotations
 1. Sep 2021
  1. Đọc sách nghe tưởng chừng là việc quen thuộc và phức tạp vô cùng đối với nhiều người mà lại trở nên đơn giản đến không tưởng với cách diễn tả sâu sắc qua từng câu chuyện của tác giả Phan Thanh Dũng.

 2. Jan 2021
 3. Jul 2019
 4. Oct 2018
 5. Dec 2015
  1. Go out and see the birds along the building, singing, because, [therewas] no snow! Everybody be standing over the pipes, talking because it’s warm,standing out all winter long.’

   I visit my family in Chicago every winter.. I can assure you all it's nothing like this anymore. It's cold outside. Whether there is snow or not (due to storm variations every year) it's cold.. very cold.

 6. Nov 2015