5 Matching Annotations
 1. Apr 2020
  1. Thesis (Ph.D.), Stanford University, 2011.
   1. Trước đó, thesis của Montemerlo được in thành sách về FastSLAM
   2. Luận văn TS của David Stavens cũng được trích dẫn nhiều, về Học máy cho xe tự hành.
   3. Sau, luận văn của David Held về Học sâu và mô hình xác suất cho nhận biết trong robot từ dữ liệu luồng (streaming)
 2. Feb 2019
  1. ಆವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವನಾದಡಾಗಲಿ,ಶ್ರೀಮಹಾದೇವನ ನೆನೆವಾತನದ್ಥಿಕ ನೋಡಾ.ಆತನಿಂದದ್ಥಿಕ ಕಂಗಳು ತುಂಬಿ ನೋಡುವಾತ.ಆತನಿಂದದ್ಥಿಕ ಕೈಮುಟ್ಟಿ ಪೂಜಿಸುವಾತ.ಅದೆಂತೆಂದಡೆ, ಶಿವಧರ್ಮೇ-``ಲಿಂಗಸ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಪುಣ್ಯಂ ದರ್ಶನಾತ್ ಸ್ಪರ್ಶನಂ ಶುಭಂ |ಶಿವಲಿಂಗಂ ಮಹಾಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕøತಂ |ಯಃ ಸ್ಪøಶೇದಪಿ ಪಾಣಿಭ್ಯಾಂ ನ ಸ ಪಾಪೈಃ ಪರಿಲಿಪ್ಯತೇ ||''ಎಂದುದಾಗಿ,ಅಂತಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗವನು ಹೆರೆಹಿಂಗದೆ ಅಂಗದ ಮೇಲೆನಿರಂತರ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿಪ್ಪಾತನೆ ಎಲ್ಲರಿಂದದ್ಥಿಕ ನೋಡಾಅಖಂಡೇಶ್ವರಾ.
 3. Apr 2017
  1. began.

   There are several terms within this first paragraph which deserve definition and context. Ty nich iry serves as the rough translation of May, and means “calving month”. It serves as the representation of the Nenet calendar, which follows lunar months and is associated with the herding season of reindeer. The tiumiu, nio, and si are all important elements of the Nenet tent. The tiumiu is the central hearth; the nio is the female’s side of the tent, and the si is the male’s side. The tiumiu serves as the symbolic division between sides, and the nio and si serve to identify the significance of gender in the Nenet community.

   For more information on the gender roles of the Nenet community, as well as additional information on the contextual and locational background of Nenets, read chapters 1 and 2 of Siberian Survival: The Nenets and Their Stories.

   Andrei V. Golonev and Gail Osherenko, Siberian Survival: The Nenets and Their Story (Ithaca, New York: Cornell University Press, 1999).

 4. Nov 2016
  1. Les victòries de Trump als estats inconstants (els ‘swing states’) no han estat per gran diferència, però el sistema majoritari dóna tots els delegats al vencedor. D’aquesta manera, i quan encara no se saben els resultats definitius escrutats, Clinton podria haver guanyat en vots (el vot popular) però haver perdut en delegats. Als Estats Units, els delegats que atorga cada estat són els que escullen el president.
 5. Jan 2016
  1. No publicarás contenido que resulte hiriente, intimidatorio, pornográfico, que incite a la violencia o que contenga desnudos o violencia gráfica o injustificada.

   que bueno que no hay pornografía en facebook...