5 Matching Annotations
 1. Last 7 days
 2. Dec 2021
 3. Oct 2021
  1. OP bài này giới thiệu sản phẩm là công cụ biên tập email trực quan trên nền web, nhận được phản hồi đóng góp từ cộng đồng HackerNews. Và sau 7 năm, công ty đã đạt lợi nhuận 7 triệu $. Anh viết bài này để cảm ơn mọi người, vì sự nhiệt tình, vì đã dành thời gian trong ngày của mình để cho nhận xét về sản phẩm và nhờ đó công ty có cơ hội để phát triển tốt hơn.

 4. Aug 2021
  1. An interesting directory of personal blogs on software and security.

   While it aggregates from various sources and allows people to submit directly to it, it also calculates a quality score/metric by using a total number of Hacker News points earned by the raw URL

   Apparently uses a query like: https://news.ycombinator.com/from?site=example.com to view all posts from HN.