154 Matching Annotations
 1. Nov 2022
  1. ΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 1916

   Ανεπισημο κειμενο για τη σταση του παλατιού & του Μεταξά απεναντι στη Μεγαλη ιδεα.

   • author: Δημήτρης Μιχαλόπουλος (2022)
   • academia.ed
  1. Σελ.149(152): Σαν εξουσία ο αντιβενιζελισμός θα εγκαταλείψει σταδιακά τα λαϊκιστικά κοινωνικά του συνθήματα και την αγροτική μεταρύθμιση όσο και - πολύ πιο σύντομα, αμέσως μετά την επιστροφή του Κωνσταντινου - τον ιδιότυπο αντιαντατικό, αντιδυτικοευρωπαϊκό εθνικισμό του. Τα κυρήγματα αυτά και τη φιλογερμανική παράδοση θα τα κληρονομήσει αποκλειστικά η πιο "ορθόδοξη", μη "πολιτική" τάση του Κωνσταντινισμού - οι σύλλογοι των παρακρατικά οργανωμένων επίστρατων, που ο ιδεολογικός τους εκπρόσωπος Ιωάννης Μεταξάς θα παραμείνει σαν άκρα δεξια αντιπολίτευση έξω από τις αντιβενιζελικές κυβερνήσεις του 1920-22 και έξω από τον κοινοβουλευτισμό.

  2. ΙτΕΕ ΙΕ´, σελ 33-34, για την ευθυνη του βασιλια για τα γεγονότα μετά του 1915 λογω της κομματικής του στράτευσης:

   Στὸ ἑξῆς ἡ χώρα θὰ κυβερνιόταν οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸ βασιλιὰ καὶ τοὺς ἄμεσους συμβούλους του. Μὲ τὴν ἐμμονή του νὰ χαράσσει καὶ νἁ ἐφαρμόζει τὴν ἐθνικὴ πολι- τικὴ καθὼς καὶ μὲ τὴν προβολἠἡ τοῦ ἑαυτοῦ του ὡς στηρίγµα- τος µερίδας µόνο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, ὁ βασιλιὰς εἶχε οὖσια- στικἁ κατεβεῖ στὸ ἐπίπεδο πολιτικοῦ ἀρχηγοῦ, παραβιάζοντας τὸ ἀνεύθυνο τοῦ ἀνώτατου ἄρχοντα. Στὸ ἑξῆς θὰ θεωροῦνταν ἀναπόφευκτα ὑπεύθυνος γιὰ τὶς πολιτικὲς συνέπειες τῶν πράξεών του.

  3. ΙτΕΕ ΙΕ' σελ.33, για την εκλογική αποχη των Φιλελευθέρων:

   εἶναι δυνατὸν νὰ ὑποστηριχθεῖ μὲ βεβαιότητα ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη μποροῦσε εὔκολα νὰ µετα- στραφεῖ ἐναντίον ἐκείνου ποὺ µόλις λίγους μῆνες πρὶν ἀπο- θέωνε.' Εἶναι ὅμως δύσκολο νὰ ἐκφράσει κανεὶς μὲ βεβαιό- τητα αὐτὴ τὴ γνώµη ὅσον ἀφορᾶ στὶς ἐκλογὲς τῆς όης Δε- κεµβρίου. Εἶναι βέβαιο ὅτι ἀπὸ τὸ καλοκαίρι τοῦ Ι19ἱ5 ἡ Συμμαχικἡ πολιτικὴ καὶ ἡ ἀντιβενιζελικὴ καὶ οὐδετερόφιλη . προπαγάνδα στάθηκαν σοβαρὲς αἰτίες γιὰ. νὰ χάσει ἔδαφος ὁ Βενιζέλος. Τὸ ἂν ὅμως θὰ ἔχανε τὶς ἐκλογὲς ἢ ὄχι τὸ Δε- -κέμβριο τοῦ 1915, δὲν εἶναι εὔκολο νἁ διαπιστωθεῖ.

  4. ΙτΕΕ ΙΕ' σελ.33: * Παρὰ τὶς αὐθαιρεσίες τῶν Συμμάχων, παραμένει γεγονός, όπως θὰ δειχθεῖ ἀργότερα, ὅτι καὶ ὁ βασιλιὰς καὶ τὸ Γενικὸ Επιτελεῖο ἦταν ἀποφασισμένοι νὰ ὑπονομεύσουν τὶς συµµα- χικὲς δυνάµεις τῆς Θεσσαλονίκης, καὶ εἶχαν ἀρχίσει να θεωροῦν μιὰ γερμανικἡ εἰσβολὴ στὴν Ἑλλάδα ἀπελευθερωτικὴ ἐνέργεια. * Όπως ἦταν ἑπόμενο, οἱ ἑλληνοσυμμαχικὲς σχέσεις [μετά τις Εκογές του Δεκεμβρίου] χει- ροτέρεψαν μὲ γοργό ρυθµό, φτάνοντας, στὶς ἀρχές Φεβρουα- ρίου, σὲ σημεῖο ἀνοικτῆς ρήξεως, κυρίως ἑξαιτίας τῆς αὐθαί- ρετης τακτικῆς τῶν γαλλικῶν ἀρχῶν στὴν Ἑλλάδα. Τὸ κυριό- τερο ὅμως γεγονός, ποὺ τὴν προκάλεσε, ἦταν ἢ κατάληψη τῆς Κέρκυρας ἀπὸ τοὺς Συμμάχους στὶς 28 Δεκεμβρίου/10 Ἰανουαρίου, μὲ σκοπὸ τὴ συγκέντρωση καὶ ἀναδιοργάνωση τῶν καταλοΐπων τοῦ σερβικοῦ στρατοῦ, προκειµένου νά τα χρησιμοποιήσουν ἀργότερα στὴ Μακεδονία. * Στὸ ἑξῆς ἡ χώρα θὰ κυβερνιόταν οὐσιαστικὰ ἀπὸ τὸ βασιλιὰ καὶ τοὺς ἄμεσους συμβούλους του.

  5. ΙτΕΕ ΙΕ' σελ.28 για τη συνταγματικές προεκτάσεις του ΕΔ: Ὁ βασιλιὰς θεώ- ρῃσε τὶς διαβεβαιώσεις τῆς Γερμανίας ἁσαφεῖς, ἰδιαίτερα στὸ θέµα τῶν ἐγγυήσεων, ἀλλὰ ἧταν πλέον ἱκανοποιημένος καὶ ὑποσχέθηκε τὴν οὐδετερότητα τῆς Ἑλλάδος χωρὶς τὴν ἑνη- µέρωση ἢ τὴν ἔγκριση τῆς κυβερνήσεως, πράξη καθαρὰ ἀντι- συνταγματική.

  6. ΙτΕΕ ΙΕ' σελ.30 για την αντισυνταγματικότητα του Βασιλια:

   Ὁ ἀντισυνταγματικὸς τρόπος ἀποπομπῆς τοῦ Βενιζέλου ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο καὶ ἡ διάλυση τῆς Βουλῆς, δύο φορὲς µέσα σὲ λίγους μῆνες, ὑπῆρξε ἀντικείμενο διαμάχης. Ἡ ἔπα- νάληψη ἐδῶ τῶν νομικιστικῶν ἐπιχειρημάτων δὲ θὰ συνέβαλε στὴ διαλεύκανση τοῦ θέµατος. Οἱ ὑποστηρικτὲς τοῦ Κωνσταντί- νου ἐπέμεναν ὅτι, σύμφωνα μὲ τὰ ἄρθρα 31 καὶ 37 τοῦ Συντά- γματος, τὸ δικαίωμά του νὰ διορίξει καὶ νὰ παύει ὑπουργοὺς καὶ νἁ διαλύει τὴ Βουλὴ ἦταν ἀπεριόριστο. Παρόλα αὐτά, ὅμως, μιὰ συγκριτικἠ µελέτη ὅλων τῶν ἄρθρων, ποὺ ἀναφέ- ρονται στὰ δικαιώµατα τοῦ θρόνου, ἀνασκευάζουν τὸ ἐπιχεί- ρηµα αὐτό. 'Ἡ ἀλήθεια βέβαια εἶναι ὅτι στὸ παρελθὸν ὁ βασιλιὰς τῆς "Ελλάδος, ἀλλὰ καὶ τῶν ἄλλων Βαλκανικῶν χωρῶν, εἶχε σηµαντικἡ καί, συχνά, ἀποφασιστικὴ ἐπίδραση στὸ θέµα τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς, ἀλλά ἡ προσπάθεια τοῦ Κωνσταντίνου νὰ ἐπιβάλει τὴν κυριαρχία τοῦ θρόνου καὶ ἡ προκλητική του συμπεριφορὰ ἀπέναντι στὴν καθιερωμένη κοινοβουλευτικἡ διαδικασία ἦταν καθαρῇ παράβαση καὶ τοῦ Συντάγματος καὶ μιᾶς μακροχρόνιας κοινοβουλευτικῆς πρα- κτικῆς. Σὲ τελευταία ἀνάλυση, τὸ ὅλο πρόβλημα ἔγκειται στὸ ἂν δέχεται κανένας τὴν ἀρχὴ τῆς κυριαρχίας τοῦ λαοῦ ἢ τῆς μοναρχικῆς ἀπολυταρχίας. ᾽Ανεξάρτητα, ὅμως, ἀπὸ τὰ προβλή- µατα ἑρμηνείας, ὅπως ἤδη ἀναφέρθηκε, ὁ Κωνσταντῖνος εἶχε σχεδιάσει τὴν ἀποπομπὴ τοῦ Βενιζέλου καὶ τὴ διάλυση τῆς Βουλῆς, πρὶν αὐτὴ ἀκόμη συνέλθει. Οἱ µηχανορραφίες του καὶ στὰ ἐξωτερικὰ καὶ στὰ ἐσωτερικὰ ζητήματα ἦταν καθαρὰ ἀντισυνταγματικές.

  7. ΙτΕΕ ΙΕ' σελ.10: Ο Βενιζέλος υπήρξε ο πολιτικός πρωταγωνιστής του διπλασιασμού της Ελλάδος μετά τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-1913 και ο δημιουργός της Μεγάλης Ελλάδος "των πέντε θαλασσών και των δύο Ηπείρων" κατά το 1919-1920 που πραγματοποιήθηκε με τις συνθήκες του Νεϊγύ και των Σεβρών.

  1. Ανασημασιοδοτώντας την εθνική επέτειο:

   Η ανακήρυξη της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας την 25η Μαρτίου 1924

   Ενδιαφεροντα συμπεράσματα για τη Δημοκρατία & τον Εθνικο Διχασμό. * academia.edu * The Book's Journal, Μαρτιος 2021

   Σελ.2: Μολονότι κατά την πρώτη φάση του Διχασμου (1915-1917) ...

 2. Local file Local file
  ()
  15
  1. . Η αποχήτων βενιζελικών από τις εκλογές παρέπεμπε σε θεμελιώδη πολιτική ανωμαλία και δενπροδίκαζε ομαλές πολιτικές εξελίξεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι τούτο είναι εγγεγραμμέ-νο στη θεσμική μνήμη και του σημερινού πολιτεύματος της χώρας. Το Σύνταγμα του1975 απαγορεύει την πρόωρη διάλυση της Βουλής για τον ίδιο λόγο μέσα σε ένα έτος.Ο συντάκτης του Συντάγματος, Κωνσταντίνος Τσάτσος, παλαιός βενιζελικός, σημείωσερητά ότι τούτο οφειλόταν στην ανάγκη να αποφευχθεί μια επανάληψη των γεγονότωνπου επέφεραν τον Εθνικό Διχασμό.

   Αντισυνταγματικότητα και συσχετιση με Συνταγμα 1974

  2. Εθνικός Διχασμός και διεθνές περιβάλλον (2018)

   Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

   σημαντική αναλυση της θεσης των πρωταγωνιστών, Βενιζελου & Κωνσταντίνου.

   • academia.edu
   • cite: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ. “Εθνικός Διχασμός Και Διεθνές Περιβάλλον. Ευάνθης Χατζηβασιλείου - Καθηγητής, ΕΚΠΑ.” Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού (2018)
   • my-file: ΕΧατζηβασιλειου-ΕθνικόςΔιχασμόςΚαιΔιεθνέςΠεριβάλλον.pdf
  3. Ωστόσο, η συνταγματική κρίση, αν και καθαυτή μείζονος σημασίας,δεν ήταν - και δεν μπορούσε να είναι - το αίτιο του Διχασμού. Η συνταγματική κρίσηπροϋπέθετε μια διαφωνία σχετική με το μείζον αγαθό του salus populi.

   Δεν ηταν αμιγώς συνταγματική η θρυαλίδα, ούτε περιοριζεται σε αυτη.

  4. υτά τα δεδομένα άρχισαν να αλλάζουν δραματικά στον 19ο αιώνα, οπότε επήλθεη άνοδος των άλλων βαλκανικών εθνικισμών.7 Στο πλαίσιο αυτό, ο ελληνικός κόσμος,και ειδικά η ηγεσία του ελληνικού κράτους βρέθηκε σε μια πολύ δύσκολη θέση: ηγεωγραφική περιοχή που ενδιέφερε ήταν αχανής (τουλάχιστον για τα μέσα που δι-έθετε το μικρό ελληνικό κράτος), οι πιθανοί αντίπαλοι πολλαπλοί, και σε περίπτωσηαπώλειας μιας περιοχής, αυτή δεν επανέκαμπτε σε μια αυτοκρατορική οντότητα, αλλάπεριερχόταν σε ένα άλλο έθνος - κράτος, με τους Έλληνες στην θέση μιας προνομιού-χου (και άρα συνήθως στοχοποιημένης) μειονότητας, της οποίας η επιβίωση δύσκολαθα εξασφαλιζόταν.

   MUST: Γιατι ηττηθηκε ο ελληνικος εθνικισμος από τους γειτονικους? Γιατι εκαλυπτε περισσοτερες εκτασεις.

  5. αποδεχόταν την απώλεια της Κωνσταντινούπολης, που θα περνούσε, όπωςόλοι αντιλαμβάνονταν, υπό τον ρωσικό έλεγχο. Τόνιζε όμως ότι ήταν αδύνατον γιατην Ελλάδα να μείνει εκτός της σύγκρουσης: ακόμη και εάν δεν καλείτο να υποστείεδαφικές απώλειες κατά τον πόλεμο, θα της ήταν αδύνατον να επιβιώσει σε περίπτωσηπου μια ισχυροποιημένη Βουλγαρία κυριαρχούσε στη μεταπολεμική Βαλκανική.1

   Για τη στρατηγικη Βενιζελου στην Καλλίπολη

  6. Η διεθνής πολιτική του διακρίθη-κε πάντοτε για ένα βασικό της χαρακτηριστικό: ο Βενιζέλος απέφευγε συστηματικάσυγκρούσεις στις οποίες η Ελλάδα θα καλείτο να αναμετρηθεί μόνη της με χώρεςισχυρότερες. Αυτό έκανε και πριν τον Αύγουστο του 1914, όταν προσπάθησε με κάθετρόπο (ακόμη και προτείνοντας εθελούσια ανταλλαγή πληθυσμών) να αποφύγει μιααναμέτρηση με την Πύλη.9

   Για την πολιτική ιδιοφυια του Βενιζελου να αποφευγει στρατιωτικές αναμετρήσεις χωρίς "πλατες".

  7. Και ορισμένες από αυτές τις αποφάσεις θα ήταν αναπόφευκτα επώδυνες: ήτανπολύ πιθανόν να μην αποδειχθεί δυνατή η ικανοποίηση του συνόλου των ελληνικώνδιεκδικήσεων∙ και οι περιοχές που θα χάνονταν - ειδικά εάν διαλυόταν η ΟθωμανικήΑυτοκρατορία - θα χάνονταν, πιθανότατα, για πάντα, αν μη τι άλλο λόγω της ένδειαςτων μέσων που διέθετε το ελληνικό κράτος και της ιδιότυπης γεωγραφικής διασποράςτων ελληνικών κοινοτήτων

   Η Μεγαλη Ιδέα ηταν υπονομευμενη από τους γειτονικούς εθνικισμους, επρεπε να διαλεξουμε.

  8. Οι δεύτερεςεκλογές του 1915 υπήρξαν η μείζων παραβίαση του πολιτεύματος από τον βασιλιά:επειδή με τον τρόπο αυτόν αρνείτο να αποδεχθεί το αποτέλεσμα των πρώτων

   Για την αντισυνταγματικοτητα

  9. Ωστόσο - και εδώ εί-ναι που βρίσκεται η απαρχή του Εθνικού Διχασμού - ο Κωνσταντίνος δεν αποδέχθηκετο αποτέλεσμα. Καθυστέρησε, λόγω της σοβαρής του ασθένειας, να διορίσει τον Βενι-ζέλο πρωθυπουργό, και κατόπιν, όταν ο τελευταίος εισηγήθηκε εκ νέου την είσοδο τηςχώρας στον πόλεμο, τον οδήγησε ξανά σε παραίτηση και προκήρυξε νέες εκλογές απότις οποίες οι βενιζελικοί απείχαν. Εδώ βρίσκεται η έναρξη του Διχασμού.4

   Για την θρυαλιδα, αποπομπή Βενιζελου Σεπτ 1915

  10. Από το 1915 έως τουλάχιστον το 1936, εξελίχθηκε σειρά συνταγματικώνεκτροπών

   Χατζηβασιλείου για τη διαρκεια του Διχασμου: εως τουλάχιστον το 1936.

  11. όριζε, όμως, το σημείο από το οποίο, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, καμία από τις δύοπλευρές δεν μπορούσε να υποχωρήσει χωρίς να αυτοαναιρεθεί. Αυτή η διαφωνίαανέκυψε το 1915

   Ε.Χατζηβασιλείου: για την θρυαλίδα του Διχασμου, το σημειο χωρίς επιστροφή, η 2η αποπομπή Βενιζελου αφού ειχαν προηγηθεί εκλογές.

  12. , την κατάληψη του Ρούπελκαι κατόπιν της Ανατολικής Μακεδονίας από τους Βουλγάρους, το κίνημα της Εθνι-κής Αμύνης και τη διάσπαση του κράτους, την αγγλογαλλική επέμβαση στην Αθήνατον Νοέμβριο του 1916, το ανάθεμα εναντίον του Βενιζέλου, τη νέα ξένη επέμβασηκαι την επανένωση της χώρας κλπ.

   Ε.Χατζηβασιλείου: βασικά γεγονοτα του Διχασμου που επιδείνωσαν την κατασταση μετά τη θρυαλίδα του 1915.

  13. Στο πλαίσιο αυτό, η αρχή salus populi suprema lex, εδρασμένη ακρι-βώς στην πεποίθηση ότι συνέτρεχαν έκτακτες καταστάσεις, ήταν λογικό να επικρατήσειστη διαχείριση των δημοσίων υποθέσεων - παρά το γεγονός ότι είναι δύσκολο ναυποθέσει κανείς ότι οι δρώντες αγνοούσαν τις δυνητικά καταστροφικές της επιπτώσεις

   Ε.Χατζηβασιλείου: δικαιoλογηση του πανικού των βασιλικων για τις συνταγματικές εκτροπες (ολες οι τελευταιες 3 σελιδες), αλλα το ιδιο για τις αναλγητες επιλογές των βενιζελικών:

   salus populi suprema lex.

  14. ο Κωνσταντίνος έβρισκε αδύνατοννα αποδεχθεί την πιθανότητα μιας συμμαχικής επιτυχίας εκεί, που θα έφερνε οριστι-κάτους Ρώσους στην Πόλη. Για έναν βασιλιά που ανακηρύχθηκε ως τέτοιος από τονστρατό «του» με το όνομα «Κωνσταντίνος ΙΒ ́» ένα τέτοιο βήμα ήταν αδύνατο.

   Ε.Ζατζηβασηλείου: ο Κωνσταντινος ειχε συναισθηματική ταυτιση με το βυζαντινο μεγαλείο της Πόλης που χαθηκε.

  15. Και τούτο γινόταν μεν αντιληπτό από τον Βενιζέλο, δημιουργούσε όμως πανικόστους μαξιμαλιστές αντιβενιζελικού

   Ε.Χατζηβασιλειου: εξηγηση (παραπανω) γιατι ηταν ρεαλιστης ο Βενιζελος κι οχι οι βασιλικοι (που ηταν μαξιμαλιστες σε απόγνωση).

  1. Μπορεί η δημοκρατική αρχή και η αρχή της δεδηλωμένης να είχαν κατοχυρωθεί από το 1864 και το 1875 αντίστοιχα και το Σύνταγμα του 1911 να κατοχύρωνε όχι μόνο μια σειρά από ατομικά δικαιώματα αλλά και το κυριότερο μέσο προστασίας τους (την προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των δικαστικών λειτουργών), ωστόσο η Βουλή διαλυόταν επανειλημμένως προκειμένου να παρακαμφθεί η λαϊκή ετυμηγορία, ο Βασιλιάς υπερέβαινε τις αρμοδιότητές του παραβιάζοντας την αρχή της δεδηλωμένης και διεκδικώντας τον πρώτο λόγο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής

   Ο βασιλιας παραβιαζε επανειλλημενως και την Δημοκρατική Αρχη & της Δεδηλωμενης.

  2. Συμπερασματικά, την περίοδο του Πρώτου Εθνικού Διχασμού εδραιώθηκε η αντίληψη ότι ο στρατός δεν περιορίζεται στην υπεράσπιση της εθνικής άμυνας της χώρας, αλλά διεκδικεί σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής και συνταγματικής πραγματικότητας. Η αντίληψη αυτή διήρκεσε έως το 1974 και «σημάδεψε» τον συνταγματικό βίο της Χώρας.

   Για την επιδραση του Εθνικού Διχασμου και το ελευθερο του στρατού μας να παρεμβαίνει, μεχρι το 1974

  3. Τα γεγονότα του 1915 με τη διπλή διάλυση της Βουλής επηρέασαν τη διαμόρφωση και του ισχύοντος συνταγματικού δικαίου: Σύμφωνα με το άρθρο 41 παρ. 2 του Συντάγματός μας ναι μεν η Βουλή μπορεί να διαλυθεί προώρως «για ανανέωση της λαϊκής εντολής προκειμένου να αντιμετωπιστεί εθνικό θέμα εξαιρετικής σημασίας», πλην όμως αποκλείεται η διάλυση της νέας Βουλής «για το ίδιο θέμα». Εξάλλου, η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου ορίζει ότι, πλην εξαιρετικών περιπτώσεων (μη δυνατότητα σχηματισμού Κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βουλής και έλλειψη κυβερνητικής σταθερότητας), η «Βουλή που εκλέχτηκε μετά τη διάλυση της προηγούμενης δεν μπορεί να διαλυθεί πριν περάσει ένα έτος αφότου άρχισε τις εργασίες». Πρόκειται για συνταγματικές ρυθμίσεις, οι ρίζες των οποίων ανάγονται στα γεγονότα του 1915.

   Για την σχεση του μοντερνου Συνταγματος 1974 με τη διπλή αποπομπή του Βενιζέλου στον Εθνικο Διχασμό.

  4. Η απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν μπορούσε παρά να είναι αρνητική: Παρά το γεγονός ότι το Σύνταγμα του 1911 δεν περιείχε κάποιο ρητό περιορισμό στην αρμοδιότητα του Βασιλιά για διάλυση της Βουλής, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα η Βουλή διαλύεται προκειμένου να εκφρασθεί ο λαός και όχι προκειμένου να ακυρωθεί η πρόσφατη ετυμηγορία του. Με άλλες λέξεις, ο Ανώτατος Άρχων δεν μπορούσε να διαλύει συνεχώς τη Βουλή, έως ότου πετύχει την επιθυμητή κοινοβουλευτική σύνθεση που θα συμπορευόταν με τις δικές του απόψεις. Οι συνέπειες της διπλής διάλυσης της Βουλής το 1915 δεν περιορίζονται χρονικά μέχρι το 1917, όταν την εξουσία καταλαμβάνουν οι βενιζελικοί και καταργούν τη δεύτερη χρονικά Βουλή (που προήλθε από τις εκλογές του Δεκεμβρίου του 1915) για να επαναφέρουν τη Βουλή που προήλθε από τις εκλογές του Μαΐου του 1915 (την επονομαζόμενη και «Βουλή των Λαζάρων»).

   Για το αν η μη ρητη συνταγματική ρυθμιση της Δεδηλωμενης επηρέασε τον ΕΔ.

  1. Τι να πει κανείς για τον υφυπουργό Παιδείας Αγγελο Συρίγο, ο οποίος αφιέρωσε μια ομιλία του στη Βουλή (14.7.2022) στην απαξίωση όχι μόνο της αντίστασης στη χούντα αλλά και των αγώνων της Μεταπολίτευσης.

   Αγγελος Συρίγος εχει γραψει βιβλια με Χατζηβασιλείου για ΕΔ & Μικρασιατικη.

  1. Ο Εθνικος Διχασμος, η άλλη διασταση

   • Δημήτρης μιχαλόπουλος (1997-2012)
   • academia.edu
   • pdf: Μιχαλόπουλος-ΟΕθνικοςΔιχασμοςΗΑλληΔιασταση.pdf
   • Λεπτομερειες για την σκουφια του Βενιζελου & Μητσοτακηδων
   • Μου λείπει POV για Θερισσο.
  1. Δεδομένου λοιπὸν ὅτι ‐ἕως τώρα τοὐλάχιστον‐ ὑπάρχει συμ‐φωνία ὡς πρὸς τὸ ὅτι ὁ Κωνσταντινισμὸς ὑπῆρξε μορφὴ Φασι‐σμοῦ, στὸ ἀνὰ χεῖρας κείμενο ἐπιχειρεῖται ἡ ἀπάντηση στὸ ἐρώ‐τημα ἐὰν ὁ Φασισμὸς αὐτὸς ἦταν πρωτογενὴς ἤ, ἀντιθέτως,ἰδεώδης.

   Μηχαιλήδης για το πρωτοφασιμό του Κωνσταντίνου.

  2. Η Ξεχασμενη Επανασταση, Oι Ελληνες Επιστρατοι Και Ο Αγωνας Τους, 1916‐1920

   • Δημήτρης μιχαλόπουλος (2012)
   • academia.edu
   • pdf: Μιχαλόπουλος-ΗΞεχασμενηΕπαναστασηOιΕλληνεςΕπιστρατοι.pdf
  3. Ὁ Κωνσταντῖνος, τώρα, ἀπάντησε τὸ 1915 στὴν chicaneryτοῦ 1910 μὲ πραξικόπημα, ἐφόσον καταλυτικῶς καθυστέρησε νὰστέρξει στὴν ὁρκωμοσία τῆς κυβέρνησης Βενιζέλου ποὺ εἶχεσχηματιστεῖ βάσει τοῦ ἀποτελέσματος τῶν ἐκλογῶν τῆς 31ηςΜαΐου 1915.

   Ακομη κι ο αντισημίτης & αντιβενιζικος Δ.Μιχαηλίδης δεχεται πως η καθυστερηση της πλευρίτιδας ηταν πραξικοπηματική.

  4. Περίεργο θὰ ἦταν νὰ μὴ εὕρισκε κανεὶς στὰ τότε γεγονόταἀναμεμιγμένο τὸ ὄνομα «Μαυρογορδᾶτος». Τὸ ἐπώνυμο αὐτὸπράγματι εἶναι παραλλαγή τοῦ «Μαυροκορδᾶτος».320 Ὁ ἐν λόγῳἈντώνιος, μὲ ἄλλα λόγια, ἤτανε γόνος τῆς γνωστῆς, χιακῆς κα‐τάγωγῆς, φαναριωτικῆς οἰκογένειας, ποὺ πάντοτε ὑπῆρξε ὑπέρ‐μαχος τῶν ἀγγλικῶν συμφερόντων στὴ χώρα μας καὶ ἡ ὁποία,ὅπως ὅλοι σχεδὸν οἱ Φαναριῶτες, εἶχε ἐπιγαμίες μὲ Ἰουδαίους.321

   Άμεσο ad hominem & αντισημιτικό χτυπημα στους προγόνους του Γ.Μαυρογορδάτου από τον Δ.Μιχαηλίδη.

  5. Ἔτσι, στὰ φανερὰ καὶ γρήγορα, στὶς 29 Νοεμβρίουσυγκεκριμένα, ὁλοκληρώθηκε ἡ κατάληψη τῆς Ἑρμούπολης ἀπὸτοὺς Βρεταννούς:

   Αλλη μια κατάληψη ελληνικής περιοχής από την Αντάντ

  6. Μετὰ τὰ γεγονότα τοῦ Νοεμβρίουτοῦ 1916, ἀναγκάστηκε νὰ φύγει ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ πρωτεύουσακαὶ ὀργάνωσε τὴν ἀπό τοὺς Βρεταννοὺς κατάληψη τῆς Σύρου.

   Ο Edward Montague Compton Mackenzie ήταν ο αρχηγός άγγλος κατάσκοπος στην Ελλαδα τοτε

  7. οἱ ντόπιες γυναῖκες φάνηκαν ἀπρόθυμες νὰ ἱκανοποιήσουν τὶςσεξουαλικὲς ἀνάγκες Γάλλων στρατιωτικῶν, ἐκδόθηκε κανονικὴδιαταγὴ νὰ «ἐπιλεγοῦν» ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες κοινοτάρχες ἄπορεςκοπέλλες, προκειμένου νὰ ἀνοίξουνε «πορνεῖα» γιὰ τὰ συμμαχι‐κὰ στρατεύματα στὴ Μακεδονία.313

   Για την ηθική παρακμή που σημανε η απόβαση της Ανταντ στη Μακεδονία.

  8. Τὸ ἄτομο αὐτό,παρὰ τὴ μικρασιατικὴ καταγωγή του, δὲν ἦταν Ἕλληνας ἀλλὰἸουδαῖος ἀπὸ τὴν Ὀδησσό,

   Ο Βασιλειος Ζαχάρωφ δεν ηταν εβραιος.

  9. ὁ ΣτέφανοςΣκουλούδης,255 τραπεζίτης βαθύπλουτος καὶ στενὰ συνδεδεμένοςμὲ τὸ βρεταννικὸ κεφάλαιο.256

   Στεφανος Σκουλούδης ήταν αγγλόφιλος τραπεζιτης, κατα την υποσημείωση σε Πυρός/Θ.Βελλιανίτη

  10. Εἶναι ἀκριβὲς νὰ ἀναφερθῇ ὅτι οἱσύλλογοι τῶν ἐπιστράτων ἐξήσκησαν κολοσσιαίαν ἐπιρροὴν ἐπὶ τῆςἐν γένει πολιτικῆς τοῦ τόπου καὶ [sic] κατὰ τὰ ἔτη 1916‐1920.Ἀποτελοῦν ὄχι πλέον ὀλιγαρχικὴν ἀλλ’ εὐρυτέραν λαϊκὴν ἀπάντη‐σιν εἰς τὴν ἀστικὴν ἐπανάστασιν τοῦ 1909.1

   Ο Βεντήρης σωστα διεγνωσε την τεραστια επιδραση στον αντιβενιζελισμο των Επίστρατων.

   • Η Ξεχασμενη Επανασταση, Oι Ελληνες Επιστρατοι Και Ο Αγωνας Τους, 1916‐1920
   • Δημήτρης μιχαλόπουλος (2012)
   • academia.edu
   • pdf: Μιχαλόπουλος-ΗΞεχασμενηΕπαναστασηOιΕλληνεςΕπιστρατοι.pdf
  1. τα μέσα πολιτικής πάλης που,υιοθέτησε όπως οι ένοπλοι σχηματισμοί μάχης και η,μεταφορά της βίας του πολέμου στις πόλεις ο στρατιώτηςως ενσάρκωση του ηρωϊσμού και της αφοσίωσης στην, –πατρίδα η λατρεία του αρχηγού που συμβαίνει ωστόσο–να είναι ο μονάρχης η κυριαρχία της βίας στην πολιτική–ζωή και η απαξία στην ανθρώπινη ζωή την δική μας ότανπρόκειται για θυσία και του Άλλου όταν πρόκειται για τον–εχθρό δίνουν μια πρόγευση αλλά όχι την γεύση του.φασισμού Τα στοιχεία αυτά δουλεύτηκαν σε ένα,εργαστήρι φασισμού που δεν παρήγε όμως φασισμό

   Πρωτο-φασιστικά στοιχεία, βια, μιλιταρισμός, ηρωισμός & απαξία της ζωής, αρχηγική λατρεία, αλλοά δεν εφτασαν σε κανονικό φασισμο οι Επιστρατοι λόγω της αντιβενιζελικής στόχευσης..

  2. ως συμπύκνωση της πολιτικής της βίας και του.αντιδυτικισμού

   Ρητοτική της βίας, και βιαιοι λαϊκιστές οι επίστρατοι.

  3. Δεσποινα Παπαδημητρίου, «Οι επίστρατοι στα χρόνια του πρώτου πολέμου:πολιτική βία και 'ακροδεξιές' συμπεριφορές» (2014)

  4. To στοιχείο της βίας και της μνησικακίας είναι παρόν σεόλα τα κείμενα αυτά που απευθύνονταν στον Βασιλιά καιδημοσίευε η Νέα Ημέρα. Η εκδικητική διάθεση απέναντιστους βενιζελικούς και στους Αγγλογάλλους και ηβούληση της ρήξης με την πολιτική της συναίνεσης και τωνυποχωρήσεων είναι σαφής

   Η σχεση των [[Επίστρατων]] με τη βια εχει ιδια συσπειρωτική λειτουργία με αυτη των οπαδών τηε [ΧΑ].

  5. ΟΜαυρογορδάτος υποστηρίζει ότι ο μύθος πως οιΕπίστρατοι ήσαν δημιούργημα του Επιτελείουσυντηρήθηκε όχι μόνον από την συγκεκριμένη καταδίκηκαι τους ισχυρισμούς πολλών μαρτύρων στρατιωτικών– -στις δύο δίκες παρά την απουσία θετικών αποδείξεωναλλά και από την κυρίαρχη στο πεδίο της ιστοριογραφίαςκαι της συλλογικής μνήμης βενιζελική εκδοχή της ιστορίας.του Εθνικού Διχασμού

   Τελικά οι [[Επιστρατοι]] δεν ηταν δημιούργημα του [[Μεταξα]]?

  1. Οι αντιβενιζελικοί ηγέτες δεν είχαν αυτόν τον σκληρό ρεαλισμό.Ήταν και συναισθηματικοί και ιδεαλιστές. Για τούτο, δενμπορούσαν να κάνουν τις σκληρές επιλογές. Δεν μπορούσαν ναεπιλέξουν. Και για τούτο ήταν το χειρότερο που θα μπορούσαννα είναι: ταυτόχρονα και φοβικοί έναντι των διεθνών εξελίξεων,αλλά (μην μπορώντας να επιλέξουν) και μαξιμαλιστές. Απρόθυμοινα κάνουν επιλογές (επώδυνες για κάποιες κοινότητες, αλλάσωτήριες για άλλες), ανήμποροι να κατανοήσουν τις δυναμικέςτου διεθνούς συστήματος και τελικά χωρίς επαρκή γνώση της

   Σληρή κριτική για αντιβενιζελικους νο2: περιορισμενων διπλωματικών ικανοτήτων & γνώσεων, αναποφάσιστοι, φοβικοί και καθόλου πραγματιστές, εγκλωβίστηκαν σε άστοχους μαξιμαλισμούς.

  2. Στην απόφαση αυτή έπαιξεσημαντικό ρόλο και ο Εθνικός Διχασμός. Η αντιβενιζελικήπαράταξη θεωρούσε ότι θα μειωνόταν το κύρος της εάνεμφανιζόταν να επιλέγει την άμυνα, σε αντίθεση με τον Βενιζέλο,που με την επιθετική του πολιτική είχε πραγματώσει το όραματης Μεγάλης Ελλάδας.

   Πως ο ανεδαφικός μεγαλοιδεατισμός των αντιβενιζελικών (απέναντι στο φάντασμα του βενιζέλου) οδήγησε στην Μικρασιατική ήττα.

  3. ΕΡΩΤΗΜΑ 29Ποια ήταν η διαφορά στη στρατηγική του Βενιζέλου και τωναντιβενιζελικών ως προς τη στρατιωτική παρουσία στη Μικρά Ασία;

   Το ερωτημα 29 προδημοσιεύτηκε 1 μήνα νωρίτερα στην Καθημερινή, το Μάη το 2022.

  4. είναι πολύεπισφαλές να υποθέσουμε ότι, σε περίπτωση που παρέμενε στηνεξουσία, ο Κεμάλ θα είχε εξασφαλίσει τη διεθνή ανοχή ή βοήθειαπου εξασφάλισε το 1921 έναντι των αντιβενιζελικών.

   Γιατί η ήττα του Βενιχζέλου στις εκλογές του 1920 ενίσχυσε τον Κεμάλ? (δες και Αρμενική Γεννοκτονία).

  5. Προφανώς, ο Βενιζέλος δεν υπήρξε όργανο ξένων δυνάμεων.Προσπαθούσε πάντα να εκμεταλλεύεται υπέρ της πατρίδας τουτις επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων στην Εγγύς Ανατολή. Τογεγονός ότι από τις αποφάσεις μπορεί να ευνοούντο τα βρετανικάσυμφέροντα δεν σημαίνει ότι τα ελληνικά συμφέροντα ετίθεντο σεδεύτερη μοίρα.

   Δεν ηταν προδότης υπερ των Βρετανών ο Βενιζέλος.

  6. Χαρακτηριζόταν από εξαιρετικέςδιπλωματικές ικανότητες, λόγω των οποίων απέκτησε διεθνέςκύρος, που έκτοτε δεν έχει αποκτήσει άλλος Έλληνας πολιτικός.

   Για την πρωτόγνωρη διπλωματική δεινότητα του Βενιζέλου, που ακόμη δεν έχει επανεμφανιστεί.

  7. Οι αντιβενιζελικοί ηγέτες δεν ήταν πολιτικά άπειροι ή ανίκανοι.Αλλά δεν είχαν τη διαύγεια του Βενιζέλου και την κατανόηση πουείχε εκείνος για τη λειτουργία του διεθνούς συστήματος. Έδειξανεπίσης υπέρμετρη υποχωρητικότητα στον συναισθηματισμό.

   Ανερματιστοι η αντιβενιζελικοί, διπλωματικα.

  8. Από το 1910 (σίγουρα από το 1912) ο Βενιζέλος έδειξε πως είχεμια βασική αρχή στη διεθνή στρατηγική του, που υπαγόρευε τιςαποφάσεις του: «ποτέ μόνοι». Βασιζόταν στη συμμετοχή σεμεγάλους διεθνείς συνασπισμούς που θα εξασφάλιζαν στηνΕλλάδα μια επικράτηση ανέφικτη με τις δικές της μόνονδυνάμεις.

   (όλη η σελίδα) Για τη διπλωματική & στρατηγική σοφία του Βενιζέλου, το "ποτέ μόνοι".

  9. Μικρασιατική Καταστροφή

   50 ερωτήματα και απαντήσεις

  10. Το βέβαιονόμως είναι ότι, με τον Εθνικό Διχασμό, οι Έλληνες κάναμεπραγματικά ό,τι μπορούσαμε για να οδηγηθούν τα πράγματαστην ήττα και στην Καταστροφή.

   Ο Εθνικός Διχασμό γέννησε την Μικρασιατική.

  11. Η αβασίλευτη δημοκρατία του Μεσοπολέμου, που ανακηρύχθηκετο 1924, εδράστηκε στο αίμα του εσωτερικού εχθρού, κάτι πουτην έκανε ασταθή, ίσως και θνησιγενή.

   Και η Εκτελεση των 6 ευθυνεται για την βαρβατότητα της Αβασίλευτης.

  12. Το πλήγμα τηςΚαταστροφής επομένως έφερε και την πρώτη (έστω αμυδράσυγκαλυμμένη) στρατιωτική δικτατορία της σύγχρονης ελληνικήςπολιτικής ιστορίας.

   (και παραπάνω) 1η Δικτατορία στην Ελλάδα, το Γουδί ΔΕΝ ήταν τετοια.

  13. Σε κάθε περίπτωση, η Δίκη των Εξ σηματοδοτούσε όχι μόνον τηνκορύφωση, αλλά και τη μετεξέλιξη (και την εμπέδωση) τουΕθνικού Διχασμού.

   Οργανικά συνδεδεμένη η Εκτέλεση των 6 με τον Εθνικό Διχασμό.

  14. Είναι τραγικά ειρωνικό το ότιτελικά, το 1916, η αντιβενιζελική κυβέρνηση ήταν αυτή πουπαρέδωσε το Ρούπελ στους Γερμανοβουλγάρους, με αποτέλεσμανα ακολουθήσει η κατάληψη του συνόλου της ΑνατολικήςΜακεδονίας από αυτούς. Οι άνθρωποι που κατηγόρησαν τονΒενιζέλο για προδοσία, επειδή «ήθελε» να «δώσει» τηνΑνατολική Μακεδονία, ήταν αυτοί που την έχασαν, και μάλισταχωρίς να πολεμήσουν.

   Για το αν ηταν Παραδοση ή Αμαχητι Καταληψη της Αν.Μακεδονιας

  1. CV Χατζηβασιλείου

   • Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, 2004-2020
   • download
  1. κόμη και αν εξαιρεθούν οι περίοδοι ξένης κυριαρχίας (ρωμαϊκής,φραγκικής, οθωμανικής), ο Ελληνισμός έζησε το μεγαλύτερο διάστημα υπόβασιλεία (ομηρική, μακεδονική, ελληνιστική, βυζαντινή).4

   Καινοτόμος διαπίστωση για την σχεση του ελληνισμού με το θεσμό της βασιλείας.

  2. ΜΕΤΑ ΤΟ 1922

   Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΧΑΣΜΟΥ

   • Γ. Μαυρογορδάτος
   • wayback (NO)
  3. Το 1955, η άνοδος του Κωνσταντίνου Καραμανλή στηνπρωθυπουργία συμβολίζει την ουσιαστική ολοκλήρωση αυτής τηςδιαδικασίας

   Η άνοδος του Καραμανλή το 1955 συμβολίζει το οριστικό σβησιμο του χωρισμού Παλιάς/Νέας Ελλάδας του ΕΔ.

  4. Μόνο μέσα από τη θύελλα ενός νέου πολέμου και μίας νέας εμφύλιαςσύρραξης και μέσα από την κοσμογονία της μεταπολεμικήςανασυγκρότησης ξεπεράστηκε ουσιαστικά ο Διχασμός του 1915 ως κρίσηεθνικής ολοκλήρωσης. Οι πρόσφυγες επιτέλους αφομοιώθηκαν. Τα παιδιάκαι τα εγγόνια τους δεν γνώρισαν το ρατσιστικό μίσος που αντιμετώπισανοι γονείς τους. Οι αλλοεθνείς μειονότητες χάθηκαν σχεδόν όλες (εκτός απόμία). Οι μεταπολεμικές οικονομικές και πολιτικές ανακατατάξεις εξάλειψαντο παλιό χάσμα ανάμεσα στην Παλαιά Ελλάδα και τις Νέες Χώρες. Η ίδιαη διάκριση, άλλωστε, ξεχάστηκε.

   O ΕΔ διερκεσε μεχρι ton Β'ΠΠ.

  5. ΟΣοφούλης προφανώς δεν συνειδητοποιούσε τι έκανε όταν υπέγραφεαμέριμνα το περιβόητο συμφωνητικό με τον Στυλιανό Σκλάβαινα,επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΚΕ («ΠαλλαϊκούΜετώπου»), τον Φεβρουάριο του 1936. Το συμφωνητικό, που δεν ήταν κανπροορισμένο να μείνει μυστικό, περιείχε ολόκληρο κυβερνητικόπρόγραμμα, σε αντάλλαγμα για την κοινοβουλευτική υποστήριξη του ΚΚΕσε μελλοντική κυβέρνηση των Φιλελευθέρων.77 Όχι μόνο επιβεβαίωνεπανηγυρικά το φάσμα του «βενιζελοκομμουνισμού» (δίνοντας τροφή στηδεξιά προπαγάνδα για τις επόμενες δεκαετίες), αλλά και νομιμοποιούσεέμμεσα την αριστερή στροφή των Βενιζελικών μαζών – ακριβώς αυτό πουέπρεπε να φοβάται η Βενιζελική ηγεσία.

   Για το βενιζελοκομμουνισμο, και πως η Συμφωνία Σκλάβαινα ηταν η αιτία της αποδοχής των αστών Δικτατορίας του Μεταξα 1936

  6. Από την πλευρά του, το ΚΚΕ ήταν επιτέλους έτοιμο να αρπάξει τηνιστορική στιγμή. Εκτός από τη θεαματική προσέγγιση του προσφυγικούκόσμου ως συνόλου,81 το κόμμα έδωσε επίσης συγκεκριμένη μορφή στομέτωπο εργατών και αγροτών υπό την ηγεμονία της εργατικής τάξης – έναόραμα που συνεχώς του διέφευγε από την ίδρυσή του. Ήταν η μεταφοράτων αγροτικών του οργανώσεων στο «Ενιαίο» ΑΚΕ και, στη συνέχεια, ησυγκρότηση «Λαϊκού Μετώπου» μαζί του.82 Στο μέσο της κρίσης αστικήςηγεμονίας, οι Βενιζελικές έως τότε μάζες προσφύγων και νέωνμικροϊδιοκτητών, καθώς και γενικότερα οι προδομένοι Δημοκρατικοί, θαπρομήθευαν τις δυνάμεις και τους συμμάχους που χρειάζονταν για ναεφαρμοστεί με επιτυχία αυτό το σχέδιο.Μόνο στο φως αυτής της διαφαινόμενης προοπτικής και όχι με τον μύθοτης δήθεν άμεσης κομμουνιστικής εξέγερσης, μπορούν να ερμηνευθούντόσο η δικτατορία του Μεταξά όσο και οι αδύναμες φωνές διαμαρτυρίαςτων αστικών κομμάτων.

   Για την αιτια της Δικτατορίας του Μεταξα που ηταν η ανοδος της Αριστερα/ΚΚΕ

  7. Η Καταστροφή μπορούσε επίσης να είχε καταστήσει ιστορικάξεπερασμένη την αντιπαράθεση Βενιζελισμού και Αντιβενιζελισμού. Αυτόπίστεψαν πολλοί τότε. Ωστόσο, ο Εθνικός Διχασμός αναζωπυρώθηκε καιπαρατάθηκε εξαιτίας της τροπής που πήραν τα πράγματα.

   Διαρκεια του ΕΔ: δεν τελειωσε (οπως ελπιζαν) με την Μικρασιατική.

  1. rofessor Leon used a variety of sources, andconducted extensive research in the historical archives of the Greek, French,English and German foreign ministries. He was also the main author of a chap-ter on Greece and WWI in the multi-volume History of the Greek Nation.18

   Για τον Λεονταρίτη ως κυριο συγγραφέα του ΙτΕΕ ΙΕ' .

  2. A Ten Years’ War

   Aspects of the Greek Historiography on the First World War

   Iakovos Michailidis

   • academia.edu
   • cite: Michailidis, Iakovos. “A Ten Years’ War Aspects of the Greek Historiography on the First World War.” Balcanica 49 (2018): 171–181. Web.

  Tags

  Annotators

  1. Εθνικός Διχασμός και διεθνές περιβάλλον (2018)

   Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

   σημαντική αναλυση της θεσης των πρωταγωνιστών, Βενιζελου & Κωνσταντίνου.

   • academia.edu
   • cite: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ. “Εθνικός Διχασμός Και Διεθνές Περιβάλλον. Ευάνθης Χατζηβασιλείου - Καθηγητής, ΕΚΠΑ.” Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού (2018)
   • H-mine: ΕΧατζηβασιλειου-ΕθνικόςΔιχασμόςΚαιΔιεθνέςΠεριβάλλον.pdf
  1. Ο ίδιος ο Εθνικός διχασμός του 1915-17, κατά τονοποίο δημιουργήθηκαν ακόμη και δύο αντιτιθέμενα μεταξύ τους ελληνικά κράτη,πραγματοποιήθηκε με ξένη στρατιωτική επέμβαση στην Αθήνα και έλαβαν χώρα πο-λιτικές δολοφονίες, είχε όμως σχετικά λίγα θύματα: σύμφωνα με επίσημες πηγές,στα Νοεμβριανά (την πλέον πολύνεκρη, και όχι μόνον ενδοελληνική, σύγκρουση τηςπεριόδου του Εθνικού διχασμού) οι νεκροί ήταν 117
   • 117 θυματα στα Νοεμβριανά, από Λεόν.

  Tags

  Annotators

  1. YLI.1928-1936.doc

   Το πολιτικό σύστημα στην εποχή του ύστερου Εθνικού Διχασμού, 1929-1936

   Ευάνθης Χατζηβασιλείου

  1. Η μια είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλοςπου λόγω της βαθιάς πίστης του στις αρχές της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας οδηγήθηκε στηναπόφαση της διάλυσης της Βουλής των Λαζάρων και στη διενέργεια εκλογών τις οποίες και έχασε απότη βασιλική πτέρυγα με τις τραγικές συνέπειες που αυτή η διαδικασία προκάλεσε στην πορεία τηςΜικρασιατικής Εκστρατείας.

   Σ.Λίτσας: Γιατι εκλογές το 1920 πως οδηγησαν στη Μικρασιατικη.

 3. Local file Local file
  1. Ἡ κρίση του κοινοβουλευτισμού στη διάρκεια του Μεσοπολέμου ανάγεται σε δύοσημαίνοντα φαινόμενα του πρώτου τετάρτου του 20ού αιώνα. Πρώτον, στο κίνημαστο Γουδί το 1909, το οποίο σηματοδότησε τη δυναμική είσοδο του στρατού στηνκεντρική πολιτική σκηνή της χώρας. Μόνο με την πάροδο των χρόνων και τημεσολάβηση κι άλλων παραγόντων η ανάμειξη αυτή θα λάβει ευρύτερες διαστάσεις,με τάσεις χειραφέτησης και αυτονόμησης του στρατεύματος απὀ τους πολιτικούς τουπάτρωνες. Δεύτερον, ο Εθνικός Διχασμός του 1915-1917, αποτελεί μια μεγάληιστορική τομή, χωρίς την οποία η ανάλυση του Μεσοπολέμου είναι αδύνατη.

   Ενδιαφερον παραθεμα για εισαγωη σε συνεπειες Γουδί(1909) & ΕΔ.

  Tags

  Annotators

  1. Ο Καραμανλής και το επιτελείο του συνειδητά προσπάθησαν και επέτυχαν να υπερβούν την κρίση των θεσμών συνολικά, δηλαδή την κληρονομιά και του Εθνικού Διχασμού και του εμφυλίου πολέμου. Η νομιμοποίηση του ΚΚΕ έλυνε προβλήματα του εμφυλίου πολέμου· η επίλυση του Πολιτειακού με το δημοψήφισμα της 8ης Δεκεμβρίου 1974 (το μόνο έντιμο της ελληνικής πολιτικής ιστορίας) έκλεινε ένα κεφάλαιο του Εθνικού Διχασμού.

   Πως συνέδεσαν οι ενέργειες του Καραμανλη ΕΔ, Χούντα, το ΚΚΕ και το Πολιτειακό.

  2. Από την άλλη πλευρά, η δικτατορία του 1967-74 δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Αποτέλεσε την κορύφωση της «κρίσης των θεσμών», η οποία ξεκίνησε με την έναρξη του Εθνικού Διχασμού το 1915, συνέχισε με τις διαδοχικές αναρριπίσεις του, και περιέλαβε επίσης τον εμφύλιο πόλεμο στη δεκαετία του 1940, ο οποίος προκάλεσε νέες πολιτικές και ψυχολογικές επιβαρύνσεις στη μετεμφυλιακή εποχή.

   Για τη συνδεση ΕΔ μεχρι Χουντα.

  1. ... στο παλάτι επικρατούσε και μεγάλη ανασφάλεια. Οι αλλεπάλληλες εκθρονίσεις είχαν δημιουργήσει στους Γλίξμπουργκ ευερέθιστα αντανακλαστικα. Κυρίαρχο ήταν το σύνδρομο του Ελευθερίου Βενιζέλου. Όταν καποιος πολιτικός αποκτούσε δημοτικότητα και ισχύ, αυτόματως θεωρούνταν στο παλάτι υποψήφιος θύτης της δυναστείας. Και αυτό εξελισσόταν σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό κρύβεται πίσω από τη ρήξη των ανακτόρων με τον Παπάγο, τον Μαρκεζίνη, τον Καραμανλή, τον Γεώργιο Παπανδρέου. Και φυσικά η βασιλική απαίτηση για απ'ευθείας ανάμιξη στη διακυβέρνηση της χώρας μόνο με αδύνατους πρωθυπουργος μπορούσε να ικανοποιηθεί.

   H επιροη του ΕΔ στην πτωση των Γλυξμπουργκ & αλλα στην εξαρτηση της χωρας.

  1. ο Τσερέπης είπε ότι αποστρέφεται τη βία («η καρδία του δεν γνωρίζει παρά την αγάπην»), αλλά έπρεπε να «απαλλάξει την Ελλάδα από την τυραννία». Είχε «αντιπάθεια προς τον Βενιζέλον, όστις εσυκοφάντει την χώραν του παρά την Αντάντ, κάμνων να πιστευθή ότι υπήρχον γερμανόφιλοι εν Ελλάδι, και ότι μόνος αυτός και οι φίλοι του ήσαν ανταντόφιλοι».

   Πως το μισος οδηγησε τον επιδοξο δολοφόνο του Βενιζέλου.

   • πηγές: Γιάννης Σιατούφης (ερανιστής?)
  1. A Ten Years’ War

   Aspects of the Greek Historiography on the First World War

   Iakovos Michailidis

   • academia.edu
   • cite: Michailidis, Iakovos. “A Ten Years’ War Aspects of the Greek Historiography on the First World War.” Balcanica 49 (2018): 171–181. Web.
   • my-H
  1. Μικρασιατική Εκστρατεία: Βαθύτερα αίτια της στρατιωτικής μας ήττας, Μέρος 5ο – A’

   Βελισάριος (blog, Dec 2012)

   Για το στρατιωτικο σκελος της ήττας.

  2. Το συμπέρασμα που βγαίνει δεν είναι ότι «έφταιγαν» οι βενιζελικοί ή ότι «δεν έφταιγαν» οι κωνσταντινικοί. Το συμπέρασμα είναι ότι οι επιτελείς του ΕΣ – ως σύνολο – είχαν σοβαρή επαγγελματική αδυναμία την οποία κατά επισκιάζει βολικά η ιστορική πολιτική διαμάχη.

   Συνολική γνωματευση για την ευθυνη του Στρατού στην ήττα.

  3. εκκαθαρίσεις βενιζελικές εκκαθαρίσεις του ’16 και ’17 κατά τις οποίες απομακρύνθηκαν αξιωματικοί που είχαν, όντως, εμπειρία των Βαλκανικών Πολέμων κατά τους οποίους ο ΕΣ είχε σχεδιάσει και διευθύνει ο ίδιος τις επιχειρήσεις του.

   Φυσικά και εφταιγε ΚΑΙ το πογκρομ των αντιβενιζελιών αξιωματικών του 1916-'17

  4. εν μέρει ΚΑΙ στην απομάκρυνση των εμπειροπόλεμων βενιζελικών αξιωματικών αμέσως μετά τις εκλογές του Νοεμβρίου του ’20 και την επαναφορά βασιλοφρόνων αξιωματικών οι οποίοι, ακόμη και αν ήταν ικανοί ή ενδεχομένως είχαν αδίκως απομακρυνθεί, είχαν απόσχει πλέον πολύ χρόνο από τις μάχες και είχαν χάσει τις – πυκνές, λόγω Παγκοσμίου Πολέμου – εξελίξεις στη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

   Εφταιγε όντως ΚΑΙ η αντικατάσταση των βενιζελικών αξιωματικων.

  1. Όψεις της Ευρώπης στον ελληνικό Διχασμό

   Λίνα Λούβη (Νοε 2015), Αρλογική διημερίδα

   η φοβική ματιά των ελληνων για την ευρώπη (Γερμανία για βενιζελικούς, Γαλλία για παλάτι) μέσα από τον Τύπο των παραταξεων

   • academia.edu
   • argogiko site
   • cite: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ. “Όψεις Της Ευρώπης Στον Ελληνικό Διχασμό. Λίνα Λούβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.” Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού (2018)
  1. Όψεις της Ευρώπης στον ελληνικό Διχασμό

   Λίνα Λούβη (Νοε 2015), Αρλογική διημερίδα

   η φοβική ματιά των ελληνων για την ευρώπη (Γερμανία για βενιζελικούς, Γαλλία για παλάτι) μέσα από τον Τύπο των παραταξεων

   • academia.edu
   • argogiko site
   • cite: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ. “Όψεις Της Ευρώπης Στον Ελληνικό Διχασμό. Λίνα Λούβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.” Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού (2018)
 4. Local file Local file
  1. Όψεις της Ευρώπης στον ελληνικό Διχασμό

   Λίνα Λούβη (Νοε 2015), Αρλογική διημερίδα

   η φοβική ματιά των ελληνων για την ευρώπη (Γερμανία για βενιζελικούς, Γαλλία για παλάτι) μέσα από τον Τύπο των παραταξεων

   • academia.edu
   • argogiko site
   • cite: ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΡΓΟΛΙΚΗ ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ. “Όψεις Της Ευρώπης Στον Ελληνικό Διχασμό. Λίνα Λούβη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης Και Ιστορίας, Πάντειο Πανεπιστήμιο.” Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού (2018)
  2. , πουδήθεν μας χάρισαν «την ύπαρξιν δια των θυσιών που έκαναν το Εικοσιένα», είναι ότιτην ελευθερία τους κέρδισαν μόνοι τους οι Έλληνες με τους δικούς τους αγώνες, ότι ησυμπάθεια των ξένων λαών κερδήθηκε «δια των υπερανθρώπων μεγαλουργημάτωντης Εθνικής ψυχής». Οι ευρωπαϊκές Δυνάμεις μάλιστα έμειναν αδιάφορες μπροστάστην τουρκική βαρβαρότητα κατά τη διάρκεια της Επανάστασης. Είναι χαρακτηριστικόότι ακόμη και για το Ναβαρίνο, με τον τόσο βαρύ συμβολισμό, έρχεται στην επιφάνειαη εκδοχή του τυχαίου πυροβολισμού που προκάλεσε «την μήνιν των Ευρωπαίων στο-λάρχων».58

   Ν.Λούβη: οι βασιλικοί εσπασαν πρώτοι τον ομφάλιο λώρο με τις Πρωστάτιδες Δυνάμεις και στηριξαν φαντασιακά ηρωισμού για το 1821 μακρυά τους.

  Tags

  Annotators

  1. Η πρώτη είναι απόρροια της γεωπολιτικήςσημασίας της Ελλάδας για την προαγωγή των αξονικών στρατηγικών συμφερόντωντων αντιμαχόμενων δυνάμεων - Αντάντ - Κεντρικές δυνάμεις -, με αποτέλεσμα τηνκατάφωρη παραβίαση της ελληνικής εδαφικής κυριαρχίας και τη μετατροπή της ελλη-νικής εδαφικής επικράτειας σε κέντρο ανεφοδιασμού - επιμελητείας - εγκατάστασηςξένων στρατιωτικών δυνάμεων.

   Για τη σημασία της Ελλαδας στους 2 σχηματισμους του Α'ΠΠ.

  2. Όπως εξάγεται από πρωτογενείς πηγές, η ελληνι-κή πολιτική ουδετερότητα ήταν ζωτικής σημασίας για την ευόδωση της πολιτικής τωνΚεντρικών Δυνάμεων. Χαρακτηριστικά ο Γερμανός υπουργός εξωτερικών, Γιάγκωβ,σε τηλεγράφημά του (31 Ιουλίου 1914) προς τις γερμανικές πρεσβείες στη Βιέννηκαι στη Ρώμη αναφέρει: «Προσπαθούμε να εμποδίσωμε την Ελλάδα να λάβει μέρος στονπόλεμο εναντίον της Τριπλής Συμμαχίας». Τοιουτοτρόπως σε ανταποκρίσεις των Γερ-μανών πρέσβεων στην Αθήνα και στην Κωνσταντινούπολη αναφέρονταν ότι «η Ελλάςθα πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στις Κεντρικές Αυτοκρατορίες, εάν έμενε ουδέτερη». 56

   Για την αξία της Ουδετερότητας στη Γερμανια & Κεντρικές Δυνάμεις.

  3. Αντίστοιχα και για την Αντάντ η ελληνική πολιτική ουδετερότητα,57 τουλάχιστον στηνπρώτη φάση του Α ́ Παγκοσμίου Πολέμου, εξυπηρετούσε τον στρατηγικό της στόχογια διπλωματική διείσδυση - προσέγγιση των βαλκανικών συνδαιτυμόνων της Ελλά-δος, ιδιαίτερα της Βουλγαρίας.

   Η Ουδετεροτητα ηταν αρχικα επιθυμητη κ για την #Ανταντ, αφού έτσι κρατούσε μετέωρη στο παιχνιδι τη Βουλγαρία.

  4. Aπό την παράδοση του οχυρού Ρούπελ στην κυβέρνηση Εθνικής Αμύνης.

   Μια περιπτωσιολογική ανάλυση των αιτίων του Εθνικού Διχασμού.

   Διονύσιος Τσιριγώτης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  5. Η αιτιολόγησηαυτής της πτυχής είναι διττή και συνομολογείται από την έσχατη αναγκαιότητα τηςεκάστοτε κρατικής οντότητας για εσωτερική τάξη και εξωτερική ασφάλεια, καθώς καιαπό την ιδιαιτερότητα της ελληνικής περίπτωσης, που συνίσταται στην εγκαθίδρυσηενός κράτους δυνάστη από τους πολιτικούς θεσμούς της κομματοκρατίας.54 Απότοκοείναι η εξάρτηση από τη Δύση ν’ αναδεικνύεται σε κύριο μέσο εξωτερικής πολιτι-κοοικονομικής-στρατιωτικής εξισορρόπησης τόσο για την ενίσχυση της εσωτερικήςνομιμοποίησης των ελλαδικών κυβερνήσεων, όσο και για την ανάσχεση των άμεσωνεξωτερικών-εσωτερικών απειλών τους.

   Γιατι τα φαυλοκοματικο ελληνικο κρατος εχει αναγκη τις εγγυήτριες δυναμεις?

  6. Συμπερασματικά, το τελικόγινόμενο του Εθνικού Διχασμού καθορίζεται από την ενεργή πολιτικοστρατιωτική καιοικονομική παρέμβαση των δυνάμεων της Αντάντ, υπό το νομιμοποιητικό μανδύα των

   Οι Εγγυήτριες Δυναμεις οριζαν πως δεν θα συμπορευομαστε με Γερμανία.

  7. ένα κλίμα τρομοκρατίας, που όμοιό του δεν είχε προηγούμενο στη σύγχρονη ιστορία τουκράτους μας

   Ν.Τσίρος(1997: πρωτογνωρη βαρβαροτητα τα Νοεμβριανα.

  8. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις προδηλώνουν ότι ο εθνικός διχασμός δεν αφορμάταιαπό μια προσωπική ρήξη μεταξύ Κωνσταντίνου - Βενιζέλου 2

   Ο Εθνικος Διχασμός δεν προέκυψε απλώς από διαπροσωπικές διαφορές των πρωταγωνιστών.

  9. Συνεπακόλουθα καταδεικνύεται η γεωστρατηγική σημασία της ελληνικήςεδαφικής επικράτειας για την επιχειρησιακή διάσταση της Υψηλής στρατηγικής τωνδυνάμεων της Αντάντ. Για παράδειγμα, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης αναδεικνύοντανσε μείζονα στρατηγικό κέντρο ανεφοδιασμού για τους αντιμαχόμενους πολιτικοστρα-τιωτικούς συνασπισμούς. 6

   Για την σημασία της Ουδετεροτητας σε Γερμανια & Ανταντ.

  10. Η περίοδος 1915-1917 γονιμοποίησε τις συνθήκες αποσταθεροποίησης και την έλλειψη συνοχήςτου κοινωνικού σώματος, δημιουργώντας την κατάλληλη συνθήκη, για τα δραματικά μελλούμενα που κατέλη-ξαν στην μικρασιατική καταστροφή,[...]». Τσίρος, Ν. (1997)

   Ο ΕΔ ευθύνεται για κ τη Μικρασιατικη.

  Tags

  Annotators

 5. Local file Local file
   • σελ.146: η έμφαση στη βασιλοφροσύνη και εν μερει στο ιδεολογικό κληροδότημα του μεταξικού καθεστώτος είναι εντονότερη στο λόγο των ακροδεξιών οργανώσεων σε σχέση με εκείνβν των "εθνικών οργανώσεων" εν γένει.
   • σελ.146: Η αντίθεση των "τίμιων και αγνών πατριωτών, των Νέων Ελλήνων Εθνικιστών" [της "Χ"] προς το παλαιοκομματικό συγκρότημα εξουσίας, στοοποίο συγκατατάσσονται οι βενιζελικοί, οι αντιβενιζελικοί και οι κομμουνιστές "φαυλοκράτες" πολιτικοί, ...
  1. Στιςαδιάλλακτεςαντιβενιζελικέςεφημερίδεςτοαίτηματηςσυμφιλίωσηςδενδια-τυπώθηκε,ενώοεσωτερικόςεχθρόςεξακολουθούσεναείναιοβενιξελισμός,συ-χνάβέβαιαωςσυνοδοιπόροςτουκομμουνισμού,ὡς«σύμπραξητηςΜόσχαςμε

   Για την συμπραξη βενιζελισμου-κομμουνισμου

  2. Το ακροδεξιό κίνημα στην Ελλάδα, 1936-1949: Καταβολές, συνέχειες και ασυνέχειες», στο Η Ελλάδα '36-'49. Από τη δικτατορία στον Εμφύλιο. Τομές και συνέχειες.

   • Σελ.140-141: ο βενιζελισμός συχνά βέβαια ωςσυνοδοιπόρος του κομμουνισμού, ώς "σύνμπραξη της Μόσχας με τους βενιζελικούς κεφαλαιοκράτοες" ή τελος, ως στυλοβάτης της αβασίλευτης δημοκρατίς που συνιστούσε τον "προθάλαμο της κομμούνας".
   • σελ.144: Οργανώσεις βασιλοφρόνων - οι αγγλόφιλες Οργανώσις Βασιλοφρόνων Αγωνιστών (Ο.Β.Α.) και Εθνικοκοινωνική Επανάστασις (Ε.Ε.) του Νίκου Αντωνακέα, η Ένωσις Βασιλοφρόνων Εθνικιστών Νέων (ΕΒΕΝ) και η "Χ", ...έδρασαν επί Κατοχής, κυρίως όμως ή αποκλειστικά εναντίον του εσωτερικού εχθρού
   • Απο academia.edu
   • archive url
  1. Αιχμή της αντιπαράθεσης που διατρέχει όλη την μεσοπολεμική περίοδο το καθεστωτικό πρόβλημα. Σε πρώτη φάση το καθεστωτικό φαίνεται να λήγει με το δημοψήφισμα του 1924 και την εγκαθίδρυση της Β΄ Ελληνικής Αβασίλευτης Δημοκρατίας. Δημοψήφισμα που αναγνώρισε και τμήμα της φιλοβασιλικής οικογένειας με επικεφαλής τον αρχηγό του Κόμματος των Ελευθεροφρόνων Ιωάννη Μεταξά.

   Διαρκεια Διχασμου ως Δημοψήφισμα Αβασίλευτης, αλλα κ σύνδεσή του με Πολιτειακό

  2. Οι επιπτώσεις του Εθνικού Διχασμού στον Μεσοπόλεμο.

   Άλκης Ρήγος Νοε 2015 από Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας & Πολιτισμού

  1. συνέπεια του πρώτου εμφυλίου, δηλαδή του Εθνικού διχασμού, και του δεύτερου εμφυλίου, στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1940, είναι η αδυναμία ύπαρξης στον κοινωνικό μηχανισμό ταξικών αποκρυσταλλώσεων και δημιουργίας μιας εθνικής αστικής τάξης. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε μια κυρίαρχη φαινομενικά υπερπολιτικοποίηση μεγάλων λόγων, που είναι στην ουσία απολιτικοποίηση, που αντιλαμβάνεται την πολιτική πράξη όχι ως έκφραση κοινωνικοπολιτισμικών  διεργασιών αλλά ως ατομικό άθλημα χαρισματικών ή μη προσώπων.

   Αλκης Ρήγος: δομική η επίδραση του Διχασμού στην ελληνική πολιτεία, και στην Εμφύλιο.

  2. 1915 – 2015: 100 Χρόνια από τον Εθνικό Διχασμό – Οι πολιτικές, πολιτειακές, κοινωνικές διαστάσεις των γεγονότων και οι μεταγενέστερες επιδράσεις.

   Αργολική βιβλιοθηκη, 7-8 Νοε 2015

  3. Ο Γ. Δερτιλής, Directeur d’ Etudes, Καθηγητής ομότιμο μέλος του Centre des Recherces Historiques, με τη εισήγησή του «Ο Α΄ παγκόσμιος πόλεμος και ένας εμφύλιος που ονομάστηκε διχασμός» επιδιώκει να αναδείξει ότι στον Διχασμό οδήγησαν κυρίως εξωγενή αιτιακά πλέγματα, τα πολιτικά και οικονομικά διακυβεύματα του Α΄παγκοσμίου πολέμου και οι αντίστοιχες μεταβολές του γεωπολιτικού περιβάλλοντος της Ελλάδας πριν και μετά τον πόλεμο. Ο λεγόμενος Διχασμός ήταν στην ουσία ένας εμφύλιος με εννεάχρονη διάρκεια, μαζικούς διωγμούς, πολιτικές δολοφονίες και εκτελέσεις με χιλιάδες τραυματίες και νεκρούς και μετά το 1922 οδήγησε σε τέσσερις δικτατορίες και δεκατέσσερα στρατιωτικά κινήματα.

   Γ.Δερτιιλής: διάρκεια του Διχασμού απο το 1915-1924.

  4. έκταση και το βίωμα αυτού του πολυπρισματικού φαινομένου, που κατ’ ευφημισμό αποκαλούμε εθνικό διχασμό, μπορεί να εξετασθεί με ασφάλεια μόνο μέσα στη μέση διάρκεια του 1890-1936.

   Νίκη Μαρωνίτη: Διαρκεια του Διχασμου 1890(!)-1936.

  1. Σε στρατηγικό επίπεδο, η νικηφόρα μάχη του Σκρα ντι Λέγκεν, η οποία σημειωτέον υπήρξε η πρώτη καταγραφείσα διάρρηξη σε ένα από τα τρία ως τότε μεγάλα μέτωπα, σε αρκετά μεγάλο εύρος ρήγματος, σε δύσβατο ορεινό έδαφος, έπεισε και τους τελευταίους από τους Συμμάχους για την αναγκαιότητα της υπάρξεως και ενισχύσεως του Μακεδονικού Μετώπου. Σε διπλωματικό, τέλος επίπεδο, αμέσως σχεδόν μετά τη διάσπαση του μετώπου, ο ένας μετά τον άλλο οι σύμμαχοι των Κεντρικών Αυτοκρατοριών συνθηκολόγησαν! (11)

   Για την σπουδαία σημασία της μαχης του Σκρα, 1η σαρωτική νικη της Αντάντ στον Α'ΠΠ, αλλα και στρατηγικά, αφού συνθηκολόγησαν εξαιτίας της.

  1. από τη μια τα αστικά στρώματα και τις δυναμικές ομάδες που έβρισκαν έκφραση στον Βενιζέλο και από την άλλη το παλιό πελατειακό κατεστημένο και οι παλιοί φεουδάρχες που εκφράζονταν από τον Κωνσταντίνο

   Αν ηταν έτσι ο χωρισμός, γιατί δεν κερδισαν "οι δυναμικές ομαδες των Αστων" εναντια στο "πελατειακό κατεστημενο των φεουδαρχών"?

  2. Ο Βενιζέλος φεύγει στην Κρήτη και με συνοδεία του στόλου, μετά τη δημιουργία του κινήματος της Εθνικής Άμυνας, πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη και εγκαθιστά κυβέρνηση

   Γιατι έγινε η "δημιουργία του κινήματος τηε Εθνικής Άμυνας"?

  3. στην ατυχέστερη και λιγότερο μελετημένη ιστορική περίοδο της διχοτόμησής της.

   Λανθασμενη αντυπωση των ελληνων πως ο Εθνικός Διχασμός διχάζει ακόμη τους ιστορικούς

  4. Ακόμη και η αναψηλάφηση της δίκης των 6, με την παρουσία των απογόνων τους αλλά με αποκλεισμό των απογόνων των Ποντίων και Μικρασιατών

   Διαμαρτυρια για την αναψηλάφηση της Δικης των Έξι πως δεν προσκλήθηκαν οι απογονοι Μικρασιατών.

  1. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία «Μνημεία και τοπόσημα του Εθνικού Διχασμού στη Θεσσαλονίκη»

   • αποθετηριο
   • Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Δημόσια Ιστορία
   • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Παρασκευή Αγναντοπούλου
   • Επιβλέπων καθηγητής: Ευστράτιος Δορδανάς
  2. Μαυρογορδάτος Γ. (2000) «Οι Επίστρατοι: ένας Φασισμός πρόδρομος αλλά ατελής»,Ιστορικά, 57 (2000), 20-25.

   6σείλιδη μελέτη Μαυρογορδάτου στους Επίστρατους, "Ιστορικά" (2000).

  3. Μαυρογορδάτος Γ. (2002) «Κωνσταντίνος Α ́, ο Δωδέκατος», Ιστορικά, 151 (2002), 16-21.

   5σέλιδη μελετη αποκλειστικά πανω στην βυζαντινη ονομασία του Κωνσταντινου A', "Ιστορικά" (2002)

  4. Μαργαρίτης Γ. (2001) «Στρατιωτικός Σύνδεσμος: Πρόγραμμα-Προθέσεις», Ιστορικά, 92(2001), 6-13.

   Μελέτη του Γ.Μαργαρίτη στους [[Επίστρατους]].

 6. Local file Local file
  1. Παπαδημητρίου-Απο τον Λαο των Νομιμοφρονων στο Έθνος των Εθνικοφρόνων (2009)

   Περιεχομενα, Εισαγωγη

  Tags

  Annotators

  1. Ο lαυρογορδάτο#υποστηρί3!ι ότι ο μ"1ο# πω# οι 0πίστρατοι ήσανδημιο"ργημα του 0πιτ!λ!ίου συντηρή1ηκ! όχι μόνον απότην συγκ!κριμένη καταδίκη και του# ισχυρισμο"# πολλώνμαρτ"ρων στρατιωτικών στι# δ"ο δίκ!# <παρά τηναπουσία 1!τικών αποδ!ί!ων- αλλά και από την κυρίαρχηστο π!δίο τη# ιστοριογρα.ία# και τη# συλλογική# μνήμη#(!νι3!λική !κδοχή τη# ιστορία# του 01νικο" 2ιχασμο",

   Τελικά οι [[Επιστρατοι]] δεν ηταν δημιούργημα του [[Μεταξα]]?

  1.  “Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Η ιστορική αποτίμηση, 100 χρόνια μετά”
  1. Η κυβέρνηση της Θεσσαλονίκης: η κορύφωση της σύγκρουσης δύο κόσμων. Η ιστορική αποτίμηση, 100 χρόνια μετά”

   • ΙΜΧΑ: Πρακτικά Συμποσίου, Θεσσαλονίκη, 3-4 Οκτωβρίου 2016
   • Διοργάνωση:
    • Ιδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη ΔημοκρατΙα
    • Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του ΑΙμου -Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
    • Με την υποστήριξη του Παραρτήματος Μακεδονίας του Εθνικού Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»
    • Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης,
  2. Σε κάθε περίπτωση, ηαμαχητί και χωρίς ανταλλάγματα απώλεια της Ανατολικής Μακεδονίας ήταν μιατερατωδώς σκανδαλώδης πολιτική επιλογή του βασιλιά Κωνσταντίνου, την οποίασημαντική μερίδα του σώματος των Ελλήνων αξιωματικών και του πολιτικού κό-σμου, με προεξάρχοντα τον Ελευθέριο Βενιζέλο, δεν μπορούσαν να ανεχθούν.

   Πλουμίδης: για την αισχρη παράδοση της Αν.Μακεδονίας.

  Tags

  Annotators

  1. Ήταν η πρώτη φορά που ένα πολιτικό κόμμα, μετονομάζοντας τη βασιλοφροσύνη σε εθνικοφροσύνη, επιχειρούσε έμμεσα να αμφισβητήσει το εθνικό φρόνημα των αντιπάλων του, «μια επικίνδυνος πρόκλησις προς την νοημοσύνην του ελληνικού λαού», όπως σημείωνε, ήδη από τότε, η «Νέα Ημέρα» (7/1/1915). Και η ειρωνεία της εκλογικής πραγματικότητας ήταν ότι προνομιούχο ακροατήριο των πρώτων εθνικοφρόνων αναδείχτηκαν οι εθνικοθρησκευτικές μειονότητες της Μακεδονίας.

   Εθνικοφρονας, η λεξη που δηλητηριασε τη χωρα απο το 1915 έως το 1974

  1. επιδίωξε και πέτυχε να αποτυπώσει με τον εγκυρότερο και συνάμασυναρπαστικότερο τρόπο ο Γεώργιος Βεντήρης στο μνημειώδες έργο του ΗΕλλάς του 1910-1920. Από την αντίθετη πλευρά, δεν υπάρχει τίποτααντίστοιχο. Τίποτα. Υπάρχουν μόνο απολογητικές ή και αγιογραφικέςμελέτες για τον Κωνσταντίνο, τον Γούναρη και άλλα πρόσωπα,αποσπασματικές και περιπτωσιολογικές κριτικές για τα λάθη και ταολισθήματα του Βενιζέλου, καταγγελίες για τα εγκλήματα που έγιναν στοόνομά του

   Μαυρογορδάτος: για την ιστοριογραφική διαφορα βενιζεικων & αντιπαλων του

  2. Αντίθετα, ο Κωνσταντίνος και οι υποστηρικτές τουκατάφεραν να χάσουν τελείως την αξιοπιστία τους με τις παραπλανητικέςκαι παρελκυστικές διαπραγματεύσεις που έκαναν με την Αντάντ το 1915-17. Την αξιοπιστία αυτή πάσχισαν μάταια να αποκαταστήσουν το 1920-22,οδηγώντας τη χώρα στην καταστροφή

   Για την ποιοτητα & αξιοπιστία της εξ.πολιτικής των αντιβενιζελικων.

  3. Εκδήλωση Deree, Institute of Diplomacy and Global Affairs: "1915: Ο Εθνικός Διχασμός", Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος

   url

  4. Στην περίπτωση του Εθνικού Διχασμού, μόνο ο Βενιζελισμός έχειρεαλιστικό όραμα και συγκροτημένο πρόγραμμα. Οι αντίπαλοί του ούτεέχουν ούτε θα μπορούσαν να έχουν κάτι αντίστοιχο, αφού αποτελούναπλό άθροισμα (αν όχι συνονθύλευμα) ετερόκλητων στοιχείων, μεελάχιστο κοινό παρονομαστή μόνο την αντίδραση στον Βενιζέλο

   Μαυρογορδάτος: για τη διαφορα ποιοτητας του οραματος Βενιζελισμου & αντιπάλων του.

  5. Στο συνταγματικό πεδίο, εξάλλου, δεν μπορεί νααμφισβητηθεί ότι ο Κωνσταντίνος παραβίασε τότε το πολίτευμα καιεναντιώθηκε στη λαϊκή κυριαρχία. Όχι απλά με τη δεύτερη διάλυση τηςΒουλής, αλλά γενικά με τη δηλωμένη άρνησή του να ξαναδιορίσειπρωθυπουργό τον Βενιζέλο, όσες φορές κι αν κέρδιζε τις εκλογές. ΣτονΓάλλο πρεσβευτή είπε, μάλιστα, ότι θα προτιμούσε να διορίσειπρωθυπουργό έναν «ρακοσυλλέκτη» από τον δρόμο παρά τον Βενιζέλο!

   Μαυρογορδατος: η αντισυνταγματική συμπεριφορα του Κωνσταντινου δεν ηταν μονο οι "παραιτήσεις" αλλα και η δηλωμ;eνη του προθεση να αρνηθεί να διορίσει ξανα το Βενιζελο πρωθυπουργό.

  Tags

  Annotators

  1. τήν περίπτωση τῆςἸταλίας, ἡ διαμόρφωση τοῦ ἐθνικοῦ κράτους κρίθηκε ὁριστι-κά ἀπό τή στιγμή πού τήν ἔθεσε ὑπό τόν ἔλεγχό του τόΠεδεμόντιο καί γενικότερα οἱ δυνάμεις πού ἐκπροσωποῦσε ὁΚαθούρ --- κι ὄχι ὁ Γκαριμπάλντι. Τό γερμανικό ἔθνος καίκράτος σφράγισε ἀνεξίτηλα ἡ ἐπικράτηση τοῦ Μπίσμαρκ καίτῆς Πρωσίας στόν ἀγώνα γιά τήν ἐθνική ἑνοποίηση. Τέλος, ἄνὁ ̓Αμερικανικός Ἐμφύλιος Πόλεμος θεωρηθεῖ κρίση ἐθνικῆςβ][ὁλοκλήρωσης μέσα ἀπό τήν ὁποία γεννήθηκε ἤ πάντως ἀν-δρώθηκε τό ἀμερικανικό ἔθνος, εἶναι αὐτονόητο ὅτι ἡ ἐπικρά-τηση τῶν Βορείων στάθηκε καθοριστική ἀπό κάθε ἄποψη ---πολιτική, οἰκονομική, κοινωνική καί γενικότερα πολιτιστική.

   Ο Διχασμός ηταν Κριση Εθνικής Ολοκήρωσης όπως συνεβη με το Ιταλικό, Γερμανικό κ Αμερικανικό Εθνος-κρατος.

   Και παρακατω, γιατι δεν ηταν μονο ζητημα αστικού εθνικισμου.

  2. Τό. ἐκπαιδευτικό δέν εἶναι ἄλλωστε τό μόνο κοινωνικόζήτημα πού- σχετίζεται ἄμεσα μέ τό πρόθλημα τῆς ἐθνικῆςὁλοκλήρωσης. ̓Αν τό πρόθλημα τῆς ἐθνικῆς ὁλοκλήρωσης κι ὁσυνυφασμένος μ ̓ αὐτό Διχασμός δεσπόζουν σ ̓ ὅλη τήν πε-ρίοδο 1910-40, δέν ὑπάρχει κοινωνικό ζήτημα οὔτε ὄψη τῆςΒενιζελικῆς ἰδίως πολιτικῆς, πού νά μήν ἐπηρεάζεται ἄμεσα ἤἔμμεσα.

   Για τις βαθιες συνεπειες του Διχασμού μεχρι το '40 ε ολα τα κοινωνικά πεδία (βλ. παρακατω σελ.50-52): - εκπαιδευτικό (εθνικής συνειδησης) - γλωσσικό - αγροτικό - εργατικό

  3. Ο ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΩΣ ΚΡΙΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ

   ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

   Γιώργος Θ. Μαυρογορδάτος, Μελέτες και Κείμενα για την περίοδο 1909−1940

   • cite: Ο Διχασμός ως κρίση εθνικής ολοκλήρωσης, Μαυρογορδάτος Γεώργιος Θ., Μελέτες και Κείμενα για την περίοδο 1909−1940, Αθήνα, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1982, σ. 39-53, ISBN 010100044306 9780002320009
  4. Ενῶ ὁ ̓Αντιθενιζελισμός, πα-ρά τό θυζαντινό ρομαντισμό του γύρω ἀπό τόν ΚωνσταντῖνοΙΒ ́,

   Για το "βυζαντινο ρομαντισμό" του Κωνσταντινου ΙΒ´.

  5. Θά χρειαστεῖ ἡ θύελλα ἑνός νέου πολέμου καί μιᾶς νέαςἐμφύλιας σύγκρουσης καί ἡ κοσμογονία τῆς μεταπολεμικῆςἀνασυγκρότησης γιά νά Ἐεπεραστεῖ ὀριστικά ὁ Διχασμός ὡςκρίση ἐθνικῆς ὁλοκλήρωσης.

   Για τη διαρκεια του ΕΔ η πραγματική "λήξη του ηταν ο Β'ΠΠ, η Κατοχή & ο επόμενος Εμφύλιος.

  6. Ὡστόσο,ὁΔιχασμόςὡςκρίση|ἐθνικῆςὁλοκλήρωσηςκληροδοτεῖταιστόΜεσοπόλεμο,συμπυ-κνωμένοςσέτρεῖςἀντιθέσειςπούἀποτελοῦνπροέκτασηεκεί.ο. ́νωντῆςπροηγούμενηςδεκαετίας.

   Για τη συνέχιση του Διχασμού μετα το '22 (κ παρακατω σελιδες).

  7. Πραγματικά, τό μοιραῖο κίνημα τῆς Ίης Μαρτίου1935 ξαναζωντανεύει γιά λίγο τό χωρισμό τοῦ 1916-17, ἐνῶ ἡκαταστολή του παίρνει τό χαρακτήρα ἐκστρατείας τῆς Παλαι-' ᾱς Ἑλλάδας γιά τήν καθυπόταξη τῶν Νέων Χωρῶν.

   Για το μοιραίο βενιζελικό Κινημα του 1935 που ξαναζωντανεψε τα ορια της Εθνικής Αμύνης, ο "επιθανάτιος σπασμος" μιας ολόκληρης εποχης.

  8. Ἐνσαρκώνει προπαντός τήν ἐπιθετικότητα τῶν γηγενῶν ἕναν-τίον τῶν προσφύγων. Σ

   Για τις αντιπροσφυγικές ριζες του αντιβενιζελισμου (πηγη της ακροδεξιας ιδεολογιας κατα Ε.Παπαδημητριου)

  Tags

  Annotators

  1. Μπορεί ο βασιλεύς Κωνσταντίνος να ήταν το σύμβολο του υπερχρονικού εθνικισμού, όμως ο Δραγούμης εξέφραζε πνευματικά την αντιβενιζελική εκδοχή του.

   Ο Δραγούμης ηταν ο πνευματικός ταγος των αντιβενιζελικών!?

  2. Μπροστά στα επιτεύγματα του Βενιζέλου, τα σχέδια του Δραγούμη φαίνονταν άπρακτες ελπίδες. Ο ιστορικός βηματισμός του Κρητικού έθετε εντός εισαγωγικών την υπερχρονικότητα των οραματισμών του επικριτή του. Ο Βενιζέλος έκτιζε πραγματικότητες· ο Δραγούμης σκηνοθετούσε μία παράσταση του ελληνισμού με απόληξη ένα ενεργοβόρο καθεστώς αμφιβολιών. Ο πρώτος άφησε πίσω του μία Ελλάδα η οποία θα μπορούσε να πιστέψει στον εαυτό της· ο δεύτερος άφησε ευγενικές χίμαιρες.

   Ράμφος: συγκριση οράματος Βενιζελου με τους οραματισμούς του Δραγούμη.

  3. Στελιος Ραμφος για τον Εθνικο Διχασμο με μπόλικο ψυχοψάξιμο και σαλατα εθνοκεντρικων εννοιών & λέξεων αντιπαραθετοντας στον βενιζελο τον Δραγούμη.

  4. Η σκυτάλη του διχασμού παρεδόθη μεταπολεμικά, σαν αλλαγή ψυχικής φρουράς, στα Δεκεμβριανά του 1944 και στον εμφύλιο του 1946-49.

   Για την επιδραση του Διχασμου μεταπολεμικα.